ANBUDSUNDERLAG – SFP Svenska Fönsterproffsen Bygghandel AB i konkurs

SFP Svenska Fönsterproffsen Bygghandel AB i konkurs

Bakgrund

SFP Svenska Fönsterproffsen Bygghandel AB, 556815–1384, försattes i konkurs vid Södertörns tingsrätt den 7 mars 2023 varvid advokat Dan Bengtsson förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget bildades den 22 juni 2010 och bedriver under näringskännetecknet Fönsterproffsen huvudsaklig verksamhet i form av försäljning och montering av fönster och dörrar. Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Markörgatan 10 i Handen. Lokalen fungerar som kontor, verkstad, lager och showroom med ett flertal olika monterade dörr- och fönsterlösningar. Lokalen är 299 kvm och kallhyran uppgår för närvarande till ca 27 500 kr exkl moms.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet men bolaget hade inga kvarvarande anställda utöver dess ställföreträdare. Mer information om verksamheten finns på bolagets hemsida www.fonsterproffsen.se.

Enligt den senaste årsredovisningen (200701 till 211231) omsatte bolaget ca 2,2 mkr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

Släpvagn, inventarier, flaggstänger, varulager, installationsmaterial, och utställningsexemplar, se förteckning och bilder i bilaga 1 och bilaga 2.

Immateriella tillgångar i form av domäner listade nedan, näringskännetecken och kundregister.

  • bygg-gruppen.se
  • fonsterproffsen.se
  • sfpbygghandel.se
  • vflex.se
  • vflex.nu

Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Denise Stål, tillhanda på [email protected] senast den 28 mars 2023 kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.  

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Denise Stål, [email protected], 072-601 38 18.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070-555 92 62.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 22 mars 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.