Aktuellt

Anbudsunderlag – Love Warriors of Sweden AB

Love Warriors of Sweden AB, 556793-7346, i konkurs

Bakgrund

Love Warriors of Sweden AB, 556793-7346, försattes i konkurs den 9 februari 2024 vid Södertörns tingsrätt varvid advokat Andrea Anjou förordnades till konkursförvaltare.

Love Warriors of Sweden AB har sedan 2013 bedrivit verksamhet i form av design, produktion och försäljning av heminredning under varumärket Love Warriors. Bolagets produkter har tidigare sålts via stora återförsäljare som Ellos och Åhléns såväl som i butik och e-handel i egen regi. Den fysiska butiksverksamheten var vid konkursutbrottet avvecklad och bolaget har sedan dessa primärt bedrivit försäljning online via den egna e-handelsplattformen på adressen www.lovewarriors.se. Bolagets varumärke är välinarbetat och det finns en stark plattform i sociala medier (Instagramkonto med ca 58 tn följare) för en potentiell tagare av verksamheten att fortsätta bygga på.

Försäljningen via e-handelsplattformen har tillfälligt pausats med anledning av konkursen.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a. Varulager, se lagerlista i bilaga 1. (Notera särskilt att någon inventering inte vidtagits per konkursdagen och att lagersaldot därför är osäkert. Inventering skedde senast vid årsskiftet 2021/2022.)  

b. Immateriella tillgångar enligt följande.

  • Domänen lovewarriors.se med tillhörande hemsida/e-handelsplattform.
  • Övriga domäner: lovewarriorsofsweden.se, lwos.se, posterrebels.se, sandaflex.se.
  • Kundregister.
  • Bildcontent som tagits fram av bolaget i marknadsföringssyfte och för produktion av prints/posters. (Notera särskilt att delar bolagets bildcontent omfattas av royaltyavtal med fotografer, uppskattningsvis rör det sig om ca 100 bilder/motiv enligt uppgift från ställföreträdare)
  • Rätten att bedriva verksamhet under det inarbetade varumärket Love Warriors of Sweden (tidigare registrerat ordvarumärke).
  • Sociala medie-konton på Facebook (Love Warriors, ca 2 600 följare) och Instagram (lovewarriors, 58,1 tn följare).

c. Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. avtal med leverantörer och kunder (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Andrea Anjou tillhanda på [email protected] senast den 1 mars 2024 kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förändra anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Andrea Anjou, [email protected], 070-769 19 50.

_________________________________

Advokatfirman Carler, 21 februari 2024

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.