Aktuellt

Anbudsunderlag – J2L AB

J2L AB, 559250-6926, i konkurs

Bakgrund

J2L AB, 559250-6926, försattes i konkurs den 15 februari 2024. J2L AB har bedrivit verksamhet i form av ett träningskoncept under varumärket Intense. Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler på Tunnelbaneplanet, Sveavägen 98, i Stockholm.

Träningskonceptet Intense består av ett 40-minuters högintensivt intervallträningspass med styrka och kondition som startar var tionde minut. Varje ny grupp, varje tionde minut, har bestått av max nio deltagare. Vid varje träningsstation har träningsvideos funnits att tillgå samt att en tränare har funnits på plats för att ge personlig support till medlemmarna under deras träningspass. Bolagets koncept innebär att medlemmarna erbjuds över 300 olika starttider av träningspass i veckan. För närmare beskrivning vänligen besök bolagets hemsida på www.inten.se.

Bolaget har i dagsläget ca 140 st löpande medlemmar, ca 90 medlemmar med klippkort samt nio företag om totalt ca 150 personer med en pott av träningspass.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då en heltidsanställd samt tre timanställda tränare. Därtill har två av bolagets ägare löpande arbetat aktivt i bolaget.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Inventarier i form av visst förbrukningsmaterial (t.ex. gummiband, fyra iPads, dryck och proteinbars)

b) Immateriella tillgångar i form av domänen inten.se, närings-/varukännetecken och kundregister.

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. leasing av träningsmaskiner och hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Konkursboet driver verksamheten vidare under anbudsförfarandet varför förbrukning av lagervaror sker löpande.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat Cornelia Berggren tillhanda på [email protected] senast den 27 februari 2024.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat David Rutegård, [email protected], 070-747 37 41, alternativt av advokat Cornelia Berggren, [email protected], 076-492 12 30.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 20 februari 2024

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.