Aktuellt

Bevakningsförfarande Q-gruppen Bygg AB:s konkurs

Konkursförvaltningen har inlett bevakningsförfarande i Q-gruppen Bygg AB:s konkurs, vilket innebär att fordringsägarna måste anmäla (bevaka) sina fordringar hos tingsrätten för att få möjlighet till utdelning i konkursen.

Konkursförvaltningen kan i nuläget inte ge någon prognos för när eller i vilken omfattning utdelning kommer att ske.

Varje borgenär ska bevaka sin fordran senast den 24 mars 2020. Bevakningarna ska skickas med vanlig post till Södertörns tingsrätt, inte till konkursförvaltningen.

OBS: Bevakning ska ske även om du tidigare har anmält din fordran till konkursförvaltningen.

Till tidigare anställd personal:

Tidigare anställd personal som har lönefordringar som inte har reglerats genom lönegaranti har rätt att bevaka sådan fordran. Erhållen lönegarantiersättning ska avräknas från sådant anspråk.
Om du har fått nytt arbete innan uppsägningstidens slut ska inkomster från den nya tjänsten också avräknas från ditt anspråk.

Det åligger varje tidigare arbetstagare att på egen hand göra dessa uträkningar, samt att säkerställa att dessa är korrekta vid en eventuell kontroll. Konkursförvaltningen har till uppdrag att granska alla bevakningar.

Konkursförvaltningen föreslår också att du som arbetstagare vänder dig till ditt fackförbund om det finns behov av hjälp med att beräkna din lönefordran.

Till leverantörer:

Även de leverantörer som tidigare hört av sig till konkursförvaltaren måste bevaka sina fodringar. Konkursförvaltningen föreslår att leverantörer lämnar in kopior av de avtal och fakturor som åberopas, tillsammans med ett brev där kravet (med angivet belopp) framställs. Brevet ska skickas med post till Södertörns tingsrätt.

Konkursförvaltningen för Q-gruppen Bygg AB

Advokatfirman Carler