Aktuellt

ÅRSSTÄMMA I PEPSEC AB (PUBL) I LIKVIDATION

Aktieägarna i Pepsec AB (publ), org.nr 559334-0366 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2024 kl. 07.15 på Advokatfirman Carlers kontor, Kungsgatan 30, 103 93 Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 06.55.

Denna årsstämma äger rum för formens skull. Bolaget likvideras och skifte av Bolagets aktieinnehav i såväl Gosol Energy Group AB som Renewable Ventures Nordic AB kommer att ske till Bolagets aktieägare under maj 2024.

Bifogat finner ni årsredovisning jämte revisionsberättelse, avgåenderedovisning jämte revisionsberättelse och likvidatorns slutredovisning jämte revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen.