Aktuellt

Anbudsunderlag – Flipnbid DS AB

Bakgrund

Flipnbid DS AB, 559275-2405, försattes i konkurs den 28 maj 2024. Flipnbid DS AB har bedrivit verksamhet i form av försäljning av sneakers via hemsidan flipnbid.se. Försäljning har skett dels på en marknadsplattform, dels på en auktionsplattform.

Vid konkursutbrottet pågick ingen verksamhet i bolaget och utöver bolagets ställföreträdare har bolaget inte haft några anställda.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Sju par sneakers, se förteckning i bilaga 1.
  • Domänen ”flipnbid.se”
  • Källkod och rättigheter till hemsida samt marknads- och auktionsplattform.
  • Svenska ordvarumärket ”Flipnbid” (registreringsnummer 614617)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat Cornelia Berggren tillhanda på [email protected] senast den 16 juli 2024.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat Cornelia Berggren, se e-postadress ovan, 076-492 12 30.

________________________

Advokatfirman Carler, 4 juli 2024

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.