Verksamhets­områden

Carler är en väletablerad advokatbyrå med bred kompetens inom affärsjuridik. Vår särskilda inriktning är obeståndsrätt och tvistelösning.

Obestånd

Som en av landets ledande aktörer inom rekonstruktion och insolvens har vi hanterat flera av Sveriges största företagsrekonstruktioner och konkurser. Att som företag hamna i ekonomiska svårigheter är inget ovanligt och kan ha många olika orsaker. Möjligheten att rädda en verksamhet med ekonomiska problem är större ju tidigare i processen vi engageras. Kontakta oss gärna för ett samtal om de alternativ som finns.

Vår specialistkunskap omfattar

Ansvarsfrågor

Vi ger styrelse, aktieägare och ledning rådgivning kring ansvarsfrågor, såsom styrelseansvar, låneförbudsregler och värdeöverföringar.

Borgenärsintressen

Rådgivning kring anspråk mot företag med ekonomiska problem, granskning av säkerheter och vägledning i insolvenssituationer.

Frågor och tvister rörande återvinning i konkurs

Biträde avseende återvinningskrav från konkursförvaltare.

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är en möjlighet att rädda en verksamhet trots ekonomiska svårigheter. Vi är en av landets ledande advokatbyråer inom företagsrekonstruktioner och har haft många lyckade uppdrag.

Konkurs

Konkurs innebär en ordnad avveckling av företaget, men kan även utgöra ett verkningsfullt sätt att rädda värden och arbetstillfällen. Vi har hanterat ett mycket stort antal konkurser som rör bolag i de flesta branscher.

Underhandsackord och andra frivilliga uppgörelser

Rådgivning kring förutsättningar för att nå frivilliga uppgörelser med berörda parter.

Tvister

Någon gång hamnar de flesta företag i en situation där det är svårt att komma överens med exempelvis en kund eller en leverantör. I dessa situationer kan vi ge dig vårt biträde för att på bästa sätt driva tvisten vid skiljeförfarande eller i domstol. Genom vår erfarenhet på området kan vi även hjälpa dig att nå en samförståndslösning med motparten.

Vår specialistkunskap omfattar

Rättslig bedömning och kontakter med motparter

Rådgivning och rättslig bedömning avseende exempelvis betalningskrav samt kontakter med motparter angående detta.

Driva krav i domstol och skiljeförfarande

Om det krävs rättsliga åtgärder för att få betalt för ett krav åtar vi oss uppdrag som ombud för att driva kravet i domstol eller i skiljeförfarande.

Bestrida krav i domstol och skiljeförfarande

Om motparten har vidtagit rättsliga åtgärder åtar vi oss uppdrag som ombud för att bestrida kravet i domstol eller i skiljeförfarande.

Affärsjuridik

Tack vare vår långa erfarenhet inom ett flertal branscher kan vi fungera som ett bollplank både i affärsjuridiska frågeställningar och i frågor som ligger vid sidan av den rena juridiken. Oavsett om du driver en stor eller liten verksamhet ser vi till att alla juridiska frågor hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt, så att du kan fokusera på dina affärer.

Vår specialistkunskap omfattar

Avtalsjuridik

Upprättande och tolkning av exempelvis inköps- och tillverkningsavtal, distributions- och
licensavtal, franchiseavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal och konsultavtal.

Bolagsjuridik

Bolagsetableringar, nyemissioner och annan kapitalanskaffning, bolagsfusioner,
bolagsstyrningsfrågor samt aktieägar- och joint venture-avtal.

Finansieringsfrågor

Förhandling och utformning av avtal rörande olika typer av lån och säkerheter.

Frågor rörande styrelse- och VD-ansvar

Vi ger styrelse, aktieägare och ledning rådgivning kring ansvarsfrågor, såsom styrelseansvar, låneförbudsregler och värdeöverföringar.

Företags- och fastighetsöverlåtelser

Inklusive planering, due diligence-undersökning, förhandling, upprättande av avtal och genomförande av tillträde.

Likvidation av bolag och föreningar

Vi åtar oss löpande uppdrag att likvidera bolag och föreningar.