Aktuellt

IT Perspective Sweden AB

IT Perspective Sweden AB i konkurs, 556676-4097

Bakgrund

Den 14 mars 2024 försattes IT Perspective Sweden AB, 556676-4097 i konkurs vid Attunda tingsrätt varvid advokat Linda Schenholm förordnades till konkursförvaltare.

IT Perspective AB (”Bolaget”) är ett kunskapsföretag med inriktning på försäljning, utbildning och installation av interaktiva lösningar för offentlig och privat sektor. Bolaget har utvecklat en egen mjukvara, ITP WhiteBoard, som rönt särskilt stort intresse hos kunder inom skolväsendet.

Produkten

ITP WhiteBoard är en interaktiv whiteboardmjukvara som fungerar oberoende av vilken projektor eller skärm som används. Den kan användas för datorer, surfplattor, Chromebooks och datorer. ITP WhiteBoard finns i två versioner som samspelar med varandra; liveversionen och desktopversionen. Liveversionen startas i användarens webbläsare utan installation. Versionen är väl lämpad för mobila enheter. Desktopversionen finns för PC och Mac och installeras på enheten. Versionen har något fler funktioner. De två versionerna går att sammankoppla och möjliggör samarbete i realtid, och trådlös interaktion under en presentation, lektion eller utbildning. Programvaran är väl anpassad för presentationer och utbildningar.

Mer information om ITP WhiteBoard finns på Bolagets hemsida itpwb.se.

Under räkenskapsåret 2022-05-01–2023-04-30 hade Bolaget en omsättning om 1 459 981 kr.

Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler i Stockholm, där Bolaget har hyrt en kontorsplats och förrådsutrymme i Hägernäshuset, Sjöflygvägen 35 i Täby.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och/eller dess tillgångar.

Tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:
a) Mjukvaran ITP WhiteBoard (liveversion och desktopversion)
b) Kundregister
c) Domän och webbplats
itpwb.se
d) Inventarier, förtecknade i bilaga 1
e) Rätten att inträda i Bolagets befintliga avtal, exempelvis med kunder och leverantörer (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Intressenter uppmanas härmed att lämna skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, på hela rörelsen eller delar av rörelsen och dess tillgångar. Buden ska vara konkursförvaltningen genom Freja Lindqvist tillhanda på [email protected] senast den 2 april 2024 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående tillgångarna förtecknade i bilaga 1 besvaras av Pontus Bruno, [email protected] eller 070 555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Freja Lindqvist på [email protected] eller 072 601 38 14.
_________________________________________

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.