Anbudsunderlag – BrandFactory Logistics AB

BrandFactory Logistics AB i likvidation, 556337-5574, i konkurs

BrandFactory Logistics AB i likvidation, org. nr 556337-5574 (”Logistics”) försattes i konkurs den 1 februari 2024, varvid Nils Åberg förordnades som konkursförvaltare.

Logistics bedriver verksamhet inom logistik, lagerhållning och distribution från lokaler på Albybergsringen 106 i Haninge. Logistics är en del av BrandFactory-koncernen med BrandFactory Holding AB, 556933-1621, i konkurs som moderbolag.

Logistics hyr moderna lokaler om 5 479 kvm på Albybergsringen 106, Haninge kommun, med en årshyra om ca 8 mkr. Lokalerna omfattar flera lageravdelningar, packavdelningar och kontor.

Vid konkursutbrottet pågick Logistics verksamhet och bolaget hade då 12 anställda. Sedan verksamheten i systerbolaget BrandFactory PrintHouse AB i konkurs upphörde vid årsskiftet har verksamheten dock primärt inriktats på avveckling. Konkursboet avser att fortsätta verksamheten som vanligt fram till och med den 1 mars 2024.

Konkursboet infordrar härmed anbud på Logistics rörelse och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Kontorsinventarier, truckar, packmaskiner, skrivare, skärmaskiner m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1

b) Egenutvecklad mjukvara med webbshoppsfunktioner (BOOP)

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal, leasing (villkorat av motpartens godkännande)

Genomförandet av budgivningen i Logistics konkurs

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och tillgångarna.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom biträdande jurist Stephan Chaanine tillhanda på [email protected], senast den 15 februari 2024.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen och dess tillgångar under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Mats Atterving på [email protected].

Visning av lokalerna och verksamheten kan ske efter särskild begäran därom.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över den egenutvecklade mjukvaran. Användning av överlåten mjukvara sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 7 februari 2024

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.