Anbudsunderlag – mcare Sweden AB

mcare Sweden AB, 559002-5341, i konkurs

Bakgrund

mcare Sweden AB, 559002-5341, försattes i konkurs den 16 januari 2024. mcare Sweden AB:s verksamhet har bestått av konsultation vid inköp, installation, drift, underhåll och support av IT- och AV-utrustning och dess programvaror för såväl företag och organisationer som privata konsumenter inom och utom Sverige, bedriva serviceverksamhet av IT-utrustning, bedriva konsultationsverksamhet såväl inom som utom Sverige med betoning på verksamhetsutveckling och processtyrning, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Mer information om bolaget finns på bolagets hemsida www.mcaresweden.se.

Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler i Stockholm, Malmö och Göteborg. Bolaget har haft ett kontor på Masttorget 6 i Malmö och tre butiker. Butikerna är belägna på adresserna Sveavägen 24 i Stockholm, Stora Varvsgatan 17H i Malmö och Stora Badhusgatan 18-20 i Göteborg. Notera att hyresavtalet till lokalen i Göteborg inte innehas av bolaget.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då närmare 30 anställda.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Inventarier och lager m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1 och bilaga 2.

b) Immateriella tillgångar i form av kundregister och domänerna:
– 2ndcycle.se
– mcaregroup.se
– mcaresveavagen.se
– mcaresweden.se
– fixadiniphone.nu
– fixadinmac.nu
– lagadinmac.nu
– lagaminmac.nu

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal, leasing (villkorat av motpartens godkännande)Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt. Notera särskilt att lagerförteckningen i bilaga 2 utgör en ögonblicksbild och är hämtad från bolagets bokföring. Konkursförvaltningen lämnar inte några garantier avseende förteckningens riktighet.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast den 1 februari 2024 kl. 13.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 och 2 hänvisas till Pontus Bruno, Pontus Bruno, [email protected], 070-555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076-245 05 46.

______________________________

Advokatfirman Carler, 2024-01-25

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.