Anbudsunderlag – Svinet i Dammen AB i konkurs

Svinet i Dammen AB, 556926-8732, i konkurs

Bakgrund

Svinet i Dammen AB, 556926-8732, försattes i konkurs den 20 juni 2023. Svinet i Dammen AB har bedrivit restaurangverksamhet under namnet Le Petit Cochon. Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Norrtullsgatan 61 i Stockholm.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade fyra anställda varav tre var verksamma i köket och en var verksam i servisen.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a)  Inventarier m.m., huvudsakligen bestående av bord, stolar, köksutrustning o.dyl.

b) Immateriella tillgångar i form av domänen lepetitcochon.se.

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande)

Kopia på förteckning över inventarierna som ingår i verksamheten kan erhållas via e-post. Förfrågan framställs till nedan angiven kontaktperson.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat Cornelia Berggren tillhanda på [email protected] senast den 11 juli 2023 kl. 12:00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat Cornelia Berggren, [email protected],
076-492 12 30.

________________________________________________________

Advokatfirman Carler, 6 juli 2023