Obestånd

Att som företag hamna i ekonomiska svårigheter, på grund av tillfälliga oförutsedda händelser, förändringar på marknaden eller olika former av missförhållanden, är inget ovanligt. Oavsett om det är din egen eller någon annans verksamhet som befinner sig i ekonomisk kris, kan vi hjälpa dig att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. Vi ger dig lösningsorienterad rådgivning och vägleder dig genom hela processen.

Möjligheten att rädda en verksamhet med ekonomiska problem är större ju tidigare i processen vi engageras. Som en av landets ledande aktörer inom rekonstruktion och insolvens har vi hanterat flera av Sveriges största företagsrekonstruktioner och konkurser. Kontakta oss gärna för ett samtal om de alternativ som finns för ditt företag eller för dig som har en fordran som motparten inte kan betala. Vår specialistkunskap på obeståndsområdet omfattar:

Underhandsackord och andra frivilliga uppgörelser
Vi ger råd kring olika vägval och de konsekvenser som de innebär, för såväl det krisdrabbade företagets företrädare, som borgenärer, aktieägare och andra intressenter. På så vis kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att nå frivilliga uppgörelser som innebär att onödig värdeförstöring kan undvikas.

Företagsrekonstruktion
Vi har stor och gedigen erfarenhet av att genomföra lyckade företagsrekonstruktioner. En rekonstruktion handlar inte bara om att rädda företagets verksamhet, utan innebär ofta för borgenärerna att de ges ett alternativ som är bättre än konkurs. För företag som har en livskraftig kärna medför en rekonstruktion ett flertal kraftfulla juridiska verktyg. De kan bland annat bidra till att förbättra balansräkningen eller avveckla olönsamma verksamhetsgrenar. Ibland är det tillräckligt att under en tid få lagens skydd mot exekutiva åtgärder för att kunna genomföra en operationell rekonstruktion av företaget.

Konkurs
Konkurs ses ofta som den sista utvägen för företag med ekonomiska problem. Det innebär en ordnad avveckling av företaget, men kan även utgöra ett verkningsfullt sätt att rekonstruera en verksamhet, genom att verksamheten överlåts av konkursförvaltaren. Vi har hanterat ett mycket stort antal konkurser som rör bolag i de flesta branscher. Vi har därför stor förståelse för olika typer av verksamheter och kunskap om vilka möjligheter det finns att bevara viktiga värden vid överlåtelse eller avveckling.

Ansvarsfrågor
Vid inträffade händelser och inför förestående beslut i företag med ekonomiska problem, kan det finnas olika behov av vägledning. Styrelser, aktieägare och ledning kan behöva rådgivning kring vilket ansvar som riskerar att drabba dem personligen. Vi ger dig stöd i sådana ansvarsfrågor.

Borgenärsintressen
Enskilda fordringsägare och andra intressenter kan ha behov av rådgivning kring hur situationer bör hanteras på bästa sätt, i synnerhet när det gäller större värden och anspråk mot företag med ekonomiska problem. Vi hjälper till med allt från att bedöma potentiella utfall i insolvenssituationer till att biträda vid konkursansökningar. Vi granskar också säkerheter och företräder utomstående intressen i insolvenssituationer i andra avseenden.

Frågor och tvister rörande återvinning i konkurs
Genom vår omfattande erfarenhet av konkurs och rekonstruktion kan vi biträda våra klienter med specialistkunskap när det gäller återvinningskrav från en konkursförvaltare.

Våra jurister