News

Rekonstruktionen av flygbolaget BRA genomförd enligt plan

I början av april 2020 ställde flygbolaget BRA in alla sina flygningar tillsvidare, som en omedelbar följd av Corona-pandemin och drastiskt minskad efterfrågan på flygmarknaden. Den 7 april 2020 inledde bolaget en företagsrekonstruktion i syfte att möjliggöra en omstart av verksamheten, med Nils Åberg, Advokatfirman Carler, som rekonstruktör.

Den 17 och 18 augusti 2020 fastställdes de ackord som BRA hade föreslagit som en del av företagsrekonstruktionen. Ackordsbesluten vann laga kraft den 7 och 8 september 2020, varvid rekonstruktionerna planenligt upphörde. Den första delbetalningen av ackordslikviden har betalats till fordringsägarna, medan den återstående delen ska betalas senast den 15 juli 2021.

För närvarande planerar BRA uppstart av de reguljära flygningarna (se https://www.flygbra.se/ för mer information).