News

Återbetalning av skatteanstånd som beviljats under Coronapandemin – vad gäller?

Som praktiker inom obeståndsjuridik kan man notera att många företag som nu söker hjälp i en obeståndssituation har nyttjat den möjlighet till skatteanstånd som infördes tidigt under Coronapandemin. En stor del av det totala anståndsbeloppet om 56 miljarder kronor har återbetalats, men regeringen uppskattar att ca 13 000 företag kommer att behöva en avbetalningsplan om ytterligare 36 månader för att kunna återbetala ca 13,5 miljarder kronor, vilka företagen inte förmår att betala inom de tidigare beviljade anstånden om 24 månader. Om företaget inte förmår att följa avbetalningsplanen kan företagsrekonstruktion vara en möjlig väg att minska skuldbördan.

Mellan mars 2020 och februari 2022 har som bekant gällt restriktioner för att förhindra spridningen av Coronaviruset. Många väntade sig att dessa förutsättningar skulle medföra en stor ökning av antalet konkurser. Men till följd av de olika stödåtgärderna som har införts har antalet konkurser minskat under 2020, 2021 och första kvartalet 2022, jämfört med de närmast föregående åren. Särskilt under 2020 drabbades dock vissa branscher av en ökning av konkurser, framför allt företag med verksamhet inom hotell- och restaurang, kultursektorn och detaljhandel med kläder.

I mars 2020 infördes en ny möjlighet till skatteanstånd, i syfte att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för i grunden sunda och livskraftiga företag med anledning av pandemin och åtgärderna för att begränsa smittspridningen. Den maximala anståndstiden var inledningsvis ett år från beslutet om anstånd, vilket i februari 2021 förlängdes till två år.

Vid inledningen av 2022 hade skatteanstånd om ca 56 miljarder kronor fördelat på ca 53 000 företag beviljats. Ungefär 40 % av det totala anståndsbeloppet avsåg småföretag, vilket utgör ca 95 % av det totala antalet företag som har anstånd med att betala skatt. Företagen som har anstånd med att betala skatt finns främst inom branscherna handel, hotell- och restaurang samt bygg.

Detta kan ställas i relation till att det sammanlagda anståndsbeloppet uppgick till ca 6,8 miljarder kronor när en motsvarande anståndsmöjlighet fanns från mars 2009 till januari 2011 i samband med finanskrisen.

Mot bakgrund av att ett stort antal skatteanståndanstånd upphör under våren 2022, med början i månadsskiftet mars/april 2022, har det under inledningen av 2022 därutöver införts en möjlighet att förlänga anståndstiden för skatteanstånd som beviljats under pandemin med ytterligare som längst 36 månader. Under denna förlängda period ska företagen följa en individuell avbetalningsplan. Skatteverket beslutar om utformning av avbetalningsplanen, men regeringen har angett att avbetalningarna kan i många fall förväntas bli jämnt fördelade under avbetalningsperioden. Den maximala anståndstiden blir alltså fem år.

Skatteverket får återkalla ett anstånd helt eller delvis om ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en ytterligare förlängd anståndstid har beslutats. Ett underskott på skattekontot kan exempelvis uppstå om betalning enligt avbetalningsplanen inte görs i rätt tid.

Baserat på återbetalningstakten hittills har regeringen uppskattat att ca 13 000 företag kommer att behöva ansöka om ytterligare anstånd och avbetalningsplan, med ett totalt anståndsbelopp om ca 13,5 miljarder kronor. Regeringen har antagit att återbetalningstakten på anståndsbeloppet uppgår till 50 % per år.

Analys

Det kan konstateras att ett stort antal företag har nyttjat möjligheten till skatteanstånd under Coronapandemin och att dessa företag har beviljats ett sammanlagt stort anståndsbelopp (ca 56 miljarder kronor). En stor del av det sammanlagda beviljade anståndsbeloppet hade återbetalats vid inledningen av 2022. Ett stort antal kvarstående skatteanståndanstånd upphör emellertid under våren 2022, med början i månadsskiftet mars/april 2022.

Regeringen räknar med att den tidigare gällande maximala anståndstiden omfattande två år inte kommer att räcka för ca 13 000 företag, vilka kommer att behöva ytterligare tre år, det vill säga totalt fem år, för att kunna betala av sina skatteanstånd. Dessa företag, som till den absoluta majoriteten utgörs av småföretag, kommer enligt regeringens uppskattning att ha i genomsnitt drygt en miljon kronor vardera att återbetala genom en sådan avbetalningsplan.

Om företaget inte förmår att följa avbetalningsplanen riskerar alltså hela anståndsbeloppet att förfalla till betalning, vilket i många fall skulle leda till att bolaget hamnar på obestånd. En väg för ett i övrigt livskraftigt företag att i ett sådant läge erhålla en respit med betalning av skatteskulden, ofta förenat även med skuldnedskrivning genom ett ackord, kan vara att genomföra en företagsrekonstruktion.

Peter Eriksson
Advokat och Partner

[email protected]

070-545 21 76

Advokatfirman Carler har stor erfarenhet av obeståndshantering och våra advokater tar löpande uppdrag som företags-rekonstruktörer och konkursförvaltare.