News

Anbudsunderlag avseende Mathias Bakkers Byggnation AB i konkurs

Bakgrund

Mathias Bakkers Byggnation AB, 556948-4743, försattes i konkurs den 21 februari 2022. Mathias Bakkers Byggnation AB har bedrivit byggverksamhet. Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler i Täby.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då elva anställda engagerade i fyra olika pågående entreprenader och projekt.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1

b) Eventuella immateriella tillgångar i form av t.ex. domäner, närings-/varukännetecken och kundregister.

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal, leasingavtal och pågående arbeten (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Lesasad egendom avseende vilken konkursboet förtidslöst leasingavtalet omfattas inte av rörelseöverlåtelsen.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast den 4 mars 2022 kl. 12.00.

Det högsta budet kan komma att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070 555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076 245 05 46.