Anbudsunderlag Trilight Microwave AB i konkurs

Bakgrund

Trilight Microwave AB (”bolaget”) försattes i konkurs den 8 juni 2021. Bolaget har bedrivit försäljning av högfrekvens-elektronikkomponenter inom området försvars-, telekommunikations- medicintekniskindustri, samt därmed förenlig verksamhet.

Försäljning

Konkursboet infordrar härmed anbud på bolagets lager och inventarier.

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är förtecknade i bilaga 1. Priset som anges i bilaga 1 är inköpspris efter inkuransavdrag.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Ett eventuellt övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas emot på egendomen i dess helhet.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende egendomen ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast måndagen den 21 juni 2021 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av egendomen under tiden anbudsförfarandet pågår eller därefter samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående egendomen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076 245 05 46.