Anbudsunderlag Lindeberg Investment AB i konkurs

Lindeberg Investment AB (”bolaget”) försattes i konkurs den 7 maj 2021. Bolaget har bedrivit taxiverksamhet på uppdrag av och enligt transportöravtal med Taxi Stockholm, Taxi Gotland och Sirius Omsorg. Verksamheten bedrivs i Stockholm och på Gotland. Bolagens huvudkontor är beläget på Persikogatan 80 utanför Stockholm.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolagen hade då strax över 20 anställda. Konkursboet driver verksamheten vidare.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

  • Fordon m.m., huvudsakligen förtecknade i Bilaga 1.
  • Immateriella tillgångar i form av domänen lindeberginvestmentab.se.
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. avseende hyra och avbetalning samt transportör- och partneravtal (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast onsdagen den 26 maj 2021 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår eller därefter samt rätt att förlänga anbudstiden.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070 555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076 245 05 46.