Yaye boy bilvård AB i konkurs, 556721-2021

Bakgrund

Yaye boy bilvård AB, 556721-2021 (”Bolaget”), försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt den 9 februari 2023 varvid advokat Dan Bengtsson förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget bildades den 28 september 2006 och bedriver verksamhet i form av billackering, lackskador, plåtskador, bilvård, rekond, lackskydd och däckskifte med möjlighet till förvaring av däck (däckhotell). Bolaget erbjuder i dagsläget däckhotell för ca 500 kunder*.

Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Stockholmsvägen 100 i Täby. Bolagets verksamhet bedrivs under namnet ”Mycar Täby”.

Under räkenskapsåret 2022 hade bolaget en omsättning på drygt 9,4 miljoner kronor.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då närmare fem anställda engagerade i olika pågående arbeten.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Lager i form av maskiner och tillbehör specificeras huvudsaklig i förteckning, se bilaga 1, och bilder, se bilaga 2.

b) Fiat Doblo 2015, se detaljer i bilaga 1.

c) Immateriella tillgångar i form av domäner listade nedan, närings-/varukännetecken och kundregister.

  • bilvardsavtalet.se
  • buckelrobban.se
  • dackhotell.se
  • mycargruppen.se
  • mycar.nu

d) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Konkursboet driver verksamheten vidare under anbudsförfarandet varför förbrukning av lagervaror sker löpande.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat Cornelia Berggren tillhanda på [email protected] senast den 22 februari 2023.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.  

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förändra anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat Cornelia Berggren, [email protected], 076-492 12 30.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070-555 92 62.

*Tidigare angavs felaktigt 800 kunder, det ska rätteligen vara 500 kunder.

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.