Nividas AB i konkurs – Anbudsunderlag

Bakgrund

Nividas AB, 556925-0581 (”Bolaget”), försattes på egen ansökan i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 19 april 2023 varvid advokat Nils Åberg förordnades till konkursförvaltare. Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet i form av butiksförsäljning och webhandel.

Bolaget har sedan 2014/2015 bedrivit verksamhet i form av försäljning av optiska glas- och solglasögon, läsglasögon samt solglasögon utan styrka efter egen design under varumärket Nividas. Bolaget har även i de flesta butiker kunna erbjuda synundersökningar hos optiker.

Verksamheten bedrivs via bolagets web shop och från sex olika fysiska butiker på centrala adresser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Två av bolagets totalt fyra butiker i Stockholm är s.k. shop-in-shop på Åhléns City respektive Åhléns Odenplan. Bolaget har även förhyrd kontorslokal med tillhörande lagerlokal på Drottninggatan 59 i Stockholm där huvudkontoret är beläget.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då närmare 40 anställda engagerade i försäljning, synundersökningar, administration och affärsutveckling.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Konkursutförsäljning pågår från och med lördagen den 22 april 2023 i bolagets fem öppna butiker i Göteborg, Malmö och Stockholm (Norrlandsgatan, Åhléns City och Åhléns Odenplan).

Rörelsen och dess tillgångar ; översikt

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

 • Kundregister / kundklubb med ca 27 000 medlemmar.
 • Domännamn (nividas.se och nividas.com) med tillhörande hemsida/webshop och rätten att använda kännetecknet Nividas (varumärkesregistrerat i Sverige hos PRV).
 • Inventarier m.m. (butiksinredning och kontorsinventarier
 • Varulager, beläget i Sverige, av färdiga produkter (oslipade solglasögon, läsglasögon och tillbehör). En utförsäljning pågår av oslipade solglasögon.
 • Varulager, beläget hos leverantör av slipade glas i Tjeckien, av optiska bågar. Detta är beroende av att leverantören frisläpper varulagret, som ägs av konkursbolaget.
 • Möjligheten och rätten för en köpare att förhandla angående inträde i ett eller flera av bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (som huvudregel krävs motpartens godkännande).

Sammanställning över hyresavtal och lokaler

 • Norrlandsgatan 10 i Stockholm (75 Kvm), Hufvudstaden AB (publ)
 • Åhléns City, Stockholm (45 Kvm), Åhléns AB
 • Åhléns Odenplan, Stockholm (uppgift saknas), Åhléns AB
 • Täby Centrum (96 Kvm), Rodamco Täby Centrum KB
 • Drottninggatan 59 i Stockholm (HQ/lager) (129+100 Kvm), Sophie Gieseckes Stiftelse
 • Södra Förstadsgatan 25 i Malmö (47 Kvm), Vasakronan Malmöfastigheter AB
 • Östra Hamngatan 29 i Göteborg (100+100 Kvm), Vasakronan Fastigheter AB

Kollektivavtal

All personal har sagts upp av konkursboet.

All butikspersonal ingår i kollektivavtalet Detaljhandel. Avtal mellan Svensk Handel och Handels.

Alla optiker omfattas av Optikeravtalet (Optiker SRAT). Avtal mellan Svensk Handel och Unionen.

Alla på huvudkontoret ingår i kollektivavtalet Handels tjänstemannaavtal. Avtal mellan Svensk Handel och Unionen.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat Andrea Anjou tillhanda på [email protected] senast den 8 maj 2023.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Även det högsta budet på en viss enskild del av verksamheten kommer att kommuniceras på samma sätt.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förändra anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat Andrea Anjou, [email protected], 070- 769 19 50.

_____________________________________

Advokatfirman Carler, 21 april 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.