Anbudunderlag – Daynight Casual AB i konkurs

Daynight Casual AB, 559105-2021, i konkurs

Bakgrund

Daynight Casual AB, 559105-2021, försattes i konkurs den 9 augusti 2023 varvid advokat Linda Schenholm förordnades till konkursförvaltare.

Daynight Casual AB har sedan 2017 bedrivit verksamhet i form av att designa, producera och sälja dam- och barnkläder. Varumärket har omnämnts i flera olika modemagasin som ELLE, Damernas Värld, Plaza mfl. och har tidigare funnits hos flera återförsäljare samt i egen regi drivit pop up-butiker i Sturegallerian och på NK i Stockholm. Under pandemin lades verksamheten om till att i princip enbart omfatta onlineförsäljning.

Verksamheten bedrivs i huvudsak idag via bolagets egen e-handelsplattform. Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet. Bolaget har inga anställda. Mer information om verksamheten finns på bolagets hemsida www.daynightcasual.com . Försäljningen via e-handelsplattformen har tillfälligt pausats med anledning av konkursen.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

 • Varulager, huvudsakligen förtecknat i bilaga 1.
 • Immateriella tillgångar enligt följande.
  • Domänen daynightcasual.com med tillhörande hemsida/e-handelsplattform.
  • Närings-/varukännetecken (registrerat figur- och ordvarumärke i Sverige).
  • Kundregister.
  • Sociala medie-konton på Facebook (Daynight Casual, 352 följare) och Instagram (daynightcasual, 13,7 tn följare).
 • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. avtal med leverantörer (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Andrea Anjou tillhanda på [email protected] senast den 21 augusti 2023 kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förändra anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Andrea Anjou, [email protected], 070-769 19 50.

___________________________________________

Advokatfirman Carler, 11 augusti 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.