Anbudsunderlag – Tovås & co. Städ AB

Tovås & co. Städ AB, 559101-9111, i konkurs

Bakgrund

Tovås & co. Städ AB, 559101-9111, försattes i konkurs den 27 december 2023. Tovås & co. Städ AB har bedrivit städverksamhet såsom företagsstädning, privat städning, trädgårdsarbete samt flyttning.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då nio anställda som utförde regelbundna städuppdrag hos drygt 50 kunder i Stockholmsområdet, såväl privatpersoner som företagskunder. Verksamheten har bedrivits under namnet Stjärnans städ. För mer information se https://stjarnansstad.se/. Notera att domänen inte ägs av bolaget.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1

b) Immateriella tillgångar i form av kundregister

d) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. leasingavtal och kundavtal (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast onsdagen den 10 januari 2024 kl. 13.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående egendomen förtecknad i bilaga 1 besvaras av Pontus Bruno, [email protected], 070-555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076-245 05 46.

_________________________________________

Advokatfirman Carler, 2 januari 2024

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.