Anbudsunderlag – TB Örebro AB och TB Helsingborg AB i konkurs

TB Örebro AB, 559182-5764, och TB Helsingborg AB, 559154-8507, i konkurs

Bakgrund

TB Örebro AB, 559182-5764, och TB Helsingborg AB, 559154-8507, försattes i konkurs den 21 september 2023. Båda bolagen har bedrivit restaurangverksamhet med inriktning på hamburgare under namnet ”Tugg Burgers”, mer information finns på www.tuggburgers.se. TB Örebro AB:s verksamhet bedrivs från hyrd lokal på Linnégatan 11 i Göteborg och TB Helsingborg AB:s verksamhet bedrivs från hyrd lokal på Kolmätaregränden 8 i Helsingborg.

Vid konkursutbrottet pågick båda bolagens verksamhet och TB Örebro AB hade då 11 anställda och TB Helsingborg AB hade då 21 anställda.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelserna och bolagens tillgångar.

Rörelserna och bolagens tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1 (TB Örebro AB) och bilaga 2 (TB Helsingborg AB).
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. leasing- och hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelserna och i andra hand på delar av rörelserna och deras tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Filip Lange tillhanda på [email protected] senast den 11 oktober 2023, kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förändra anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelserna besvaras av Filip Lange ([email protected], 072-601 38 16).

För frågor angående egendomen förtecknad i bilagorna 1 och 2 hänvisas till Pontus Bruno ([email protected], 070-555 92 62).

________________________________________________________

Advokatfirman Carler, den 4 oktober 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.