Anbudsunderlag – Raw Sallad Sweden AB i konkurs

Raw Sallad Sweden AB, 556983-3550, i konkurs

Raw Sallad Sweden AB, 556983-3550, försattes i konkurs den 11 juli 2023 varvid advokat Linda Schenholm förordnades som konkursförvaltare. Bolaget har bedrivit restaurangverksamhet under namnet Raw Poké och Pitza Sthlm. Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler i Westfield Mall of Scandinavia och på Grev Turegatan 13 i Stockholm.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då närmare åtta anställda.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1.
  • Immateriella tillgångar i form av domänen rawpoke.se och pitzasthlm.se.
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. leasing och hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Bodil Keisu tillhanda på adressen [email protected] senast den 26 juli 2023 kl 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Bodil Keisu, [email protected], 070- 598 86 05.

Hyreskontraktet förmedlas genom Anders Ölve på Nextor, 076-340 11 11.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Bodil Keisu.

___________________________________________

Advokatfirman Carler, 21 juli 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.