Anbudsunderlag – Pizzeria Under i Upplands Väsby AB

Pizzeria Under i Upplands Väsby AB i likvidation i konkurs, 556933-7883

Bakgrund

Pizzeria Under i Upplands Väsby AB i likvidation, 556933-7883, försattes i konkurs den 31 januari 2024. Pizzeria Under i Upplands Väsby AB i likvidation bedrev restaurangen Pizzeria Dropin. Verksamheten bedrevs från hyrda lokaler på Optimusvägen 21, 194 34 Upplands Väsby. Verksamheten bedrivs för närvarande genom konkursboets försorg.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då en anställd utöver bolagets ställföreträdare som även arbetar i verksamheten.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen.

Rörelsen

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1 och med tillhörande bilder i bilaga 2.

b) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal avseende den lokal som bolaget
bedriver sin verksamhet i. Övertagandet av hyreslokalen är villkorat hyresvärdens
godkännande.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt. Detta gäller även riktigheten avseende förteckningen i bilaga 1.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas emot på hela rörelsen.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen ska vara konkursförvaltningen genom Carl Widstrand tillhanda på [email protected] senast den 9 februari 2024.

Det högsta budet kan komma att kommuniceras med övriga budgivare som, förutsatt att så sker, kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Carl Widstrand, mejladress enligt ovan alternativt på tele 070 213 22 86.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno,
tele 070 555 92 62, [email protected].

________________________________________________________

Advokatfirman Carler den 6 februari 2024

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.