Anbudsunderlag Mode Cold Brew AB i konkurs

Bakgrund

Mode Cold Brew AB (”Bolaget”), 559047-0729, försattes i konkurs den 14 oktober 2022. Bolaget har bedrivit försäljning av kallbryggt kaffe som saluförts till kunder dels genom en hemsida, dels genom återförsäljare.

Vid konkursutbrottet pågick Bolagets verksamhet och Bolaget hade då en anställd engagerad i Bolagets verksamhet.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Inventarier och varulager m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1.

  • Immateriella tillgångar i form av domänerna enligt bilaga 2, kundregister, varumärkesregistreringar enligt bilaga 3, samt eventuella inarbetade närings-/varukännetecken.
  • Bolagens e-handelsplattform, som drivs av Shopify.
  • Rätten att inträda i Bolagets befintliga avtal, t.ex. kund- och återförsäljaravtal samt leverantörsavtal (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk. Det antecknas att en tredje part har gjort anspråk på varumärkena.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Carl Widstrand tillhanda på [email protected] senast den 26 oktober 2022 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen

under tiden anbudsförfarandet pågår eller därefter samt rätt att förlänga anbudstiden.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno,

[email protected], 070 555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Carl Widstrand, [email protected], 070 213 22 86.

______________________________________

Advokatfirman Carler, den 19 oktober 2022