Anbudsunderlag – Miljömagasinet Alternativet Aktiebolag i konkurs

Miljömagasinet Alternativet Aktiebolag, 556455-7774, i konkurs

Bakgrund

Miljömagasinet Alternativet Aktiebolag, 556455-7774 (”Bolaget”), försattes i konkurs den 13 november 2023. Bolaget har upprättat och utgivit en nyhetstidning, dels i tryckt upplaga, dels i digital upplaga. Verksamheten har bedrivits från hyrda lokaler på Skånegatan 93 i Stockholm.

Bolagets verksamhet hade lagts ner under hösten 2023 varför någon verksamhet inte bedrevs i bolaget vid konkursutbrottet. Bolaget har tidigare haft åtta anställda engagerade i upprättandet av nyhetstidningen.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Immateriella tillgångar i form av domänen miljomagasinet.se, kundregister över aktiva prenumeranter samt ett utgivningsbevis.

b) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. boxadress (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat Cornelia Berggren tillhanda till [email protected] senast den 8 december 2023.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat Cornelia Berggren, [email protected], 076-492 12 30.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 4 december 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.