Anbudsunderlag – Lingua Communication Nordic AB i konkurs

Bakgrund

Lingua Communication Nordic AB, 556863-9628, (”Linguacom”) försattes i konkurs den 9 juni 2023. Linguacoms verksamhet har bestått av förmedling av språktjänster till privata och offentliga nordiska kunder, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har huvudsakligen förmedlat tolkuppdrag (inkl. teckenspråkstolkning), översättningsuppdrag och tolkutbildning. Bolaget har omsatt ca 28 mkr år 2019, ca 48 mkr år 2020 och ca 59 mkr år 2021. Enligt resultatrapport per december 2022 har bolaget omsatt ca 69 mkr under räkenskapsåret 2022. Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler i Nacka.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då ca 340 anställda, varav ca 30 tillsvidareanställda och ca 310 tolkar med upprepade visstidsanställningar. Därtill utförde ca 200 frilansande tolkar arbete på uppdrag av bolaget. Vid konkursutbrottet hade bolaget drygt 60 kundavtal varav ca 12 var med privata aktörer.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1
  • Immateriella tillgångar i form av
    (i) domänerna itolk.se, libraapp.se, linguacom.se, linguacomacademy.se, linguacomjobs.se och tolkpodden.se
    (ii) utbildningsmaterial hänförligt till tolkutbildningarna m.m.
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal såsom hyresavtal, kundavtal m.m. (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast den 14 juli kl. 13.00.

Det högsta budet kan komma att kommuniceras med övriga budgivare som i så fall kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076-245 05 46.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070-555 92 62.

________________________________________________________

Advokatfirman Carler, 26 juni 2023