Anbudsunderlag Jascha Stockholm AB i konkurs

Bakgrund

Den 16 juni 2021 försattes Jascha Stockholm AB, 559204-8507, (”Bolaget”) i konkurs varvid advokat Linda Schenholm förordnades som konkursförvaltare.

Bolaget startades i maj 2019 efter att rörelsen köpts ut ur en tidigare konkurs. Under våren 2020 har Bolaget med anledning av pandemin inlett en företagsrekonstruktion vilken avslutades framgångsrikt under sommaren 2020. Pandemin och rådande restriktioner i kombination med statens mycket långsamma handläggning av ekonomiska stöd har dock medfört att Bolaget fortsatt varit under stor ekonomisk press och kraftigt minskad försäljning men med stående kostnader för hyra och personal. Med anledning av detta har Bolaget under maj 2021 sett över möjligheterna för en ny företagsrekonstruktion. Denna blev dock kortvarig då överenskommelse med Bolagets borgenärer inte kunde komma till stånd varför Bolagets styrelse istället kom att ansökan om konkurs.

Verksamheten består av egen produktion och försäljning av dammode under det egna varumärket JASCHA STOCKHOLM. Bolaget designar och utvecklar själva större delen av sina produkter. Den del av verksamheten som innefattar design- och produktion bedrivs från Alingsås, i anslutning till centrallagret på samma ort.

Fram till konkursutbrottet bedrev Bolaget primärt försäljning av kläder och mode från förhyrda butikslokaler på Götgatan i Stockholm och i Mood Gallerian i Stockholm, samt även via webbhandel, se vidare https://jascha.se/. Bolaget förhyr även ett centrallager beläget i Alingsås. Bolaget är även aktivt i försäljningskanaler såsom Zalando, Afound, Åhlens samt Amazon.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som härmed utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Inventarier (huvudsakligen butiksinredning för butiken i Mood Gallerian). Butiksinventarier i butiken på Götgatan i Stockholm ingår inte i anbudet.
  • Varulager (totalt omkring 4 000 – 6 000 plagg). Observera att varulagret är utspritt över flertalet försäljningsställen där en stor del befinner sig hos Zalando och Amazon på olika centrallager i Tyskland. En stor del av varulagret består av enskilda kollektionsprover från tidigare säsonger. Varor från externa varumärken som just nu säljs i bolagets butiker ingår inte i Bolagets varulager då dessa omfattas av kommissionsavtal.
  • Immateriella tillgångar i form av närings-/varukännetecken, domän och webbhandelsplattform samt kundregister. Observera att webbhandelsplattformarna är kopplade till underliggande samarbetsavtal med externa integrationer som mellanhand för den tekniska implementeringen.
  • Rätten till konkursbolagets avtal, däribland bolagets hyresavtal (övertagande och inträde i konkursbolagets avtal förutsätter respektive motparts godkännande). Observera att enbart hyresavtalet avseende butikslokalen i Mood Gallerian i Stockholm ingår i anbudet och följaktligen inte hyresavtalet avseende butikslokalen på Götgatan i Stockholm.

Förbehåll och genomförandet av budgivningen

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Ett eventuellt övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing, e-handel, eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Anbud emottages i första hand på hela rörelsen och i andra hand på delar av den. Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Andrea Anjou, [email protected], 070-769 19 50.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Andrea Anjou tillhanda på dennes e-postadress senast den 30 juni 2021 kl. 12.00.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna bud liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår.