Anbudsunderlag Hundlandet Norra Sthlm AB i konkurs

Hundlandet Norra Sthlm AB, 559165–9312, i konkurs

Bakgrund

Hundlandet Norra Sthlm AB (”Hundlandet”), 559165–9312, försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt den 5 april 2023 varvid advokat Dan Bengtsson förordnades till konkursförvaltare.

Hundlandet bildades den 13 juli 2018 och bedriver verksamhet inom hundrehabilitering & friskvård, hundträning och kurser för hundar under varumärket Hundlandet Norra Sthlm. Bolaget har inte haft några anställda utöver dess ställföreträdare.

Verksamheten bedrivs från förhyrda lokaler på Nytorpsvägen 20B i Täby. Lokalen är ca 230 kvm och för närvarande uppgår hyran till ca 27 001 kr exkl. moms per månad, inklusive avgift för vatten, värme, kyla och ventilation.

Mer information om verksamheten finns på hemsidan https://www.hundlandetnorrasthlm.se/ (domänen ägs av Hundlandets ställföreträdare).

Enligt den senaste årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2022 omsatte bolaget
ca 835 tkr med ett negativt nettoresultat om ca 82 tkr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Hundsäng, vibrationsmadrass för hundar, diverse träningsredskap för hundar, torktumlare och tvättmaskin, inventarier, Hundlands ”stängt hinder” m.m., se förteckning och bilder i bilaga 1 och bilaga 2.

b) Immateriella tillgångar i form av registrerat varumärke, näringskännetecken och kundregister. Registrerat varumärke framgår av bilaga 3.

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, avser bl.a. hyresavtal för lokalen och leasingavtalet avseende vattentrask för hundar (Smartwalker Pro), villkorat av motpartens godkännande.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Carl Widstrand, tillhanda på [email protected] senast den 21 april 2023 kl. 12.00.

Det högsta budet kan komma att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.  

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Carl Widstrand, [email protected], 070 213 22 86.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070-555 92 62.

_________________________________

Advokatfirman Carler, 14 april 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.