Anbudsunderlag Highlander Downtown North AB i konkurs

Bakgrund

Highlander Downtown North AB, 559012-1355, försattes i konkurs den 21 december 2022. Highlander Downtown North AB har bedrivit utveckling, marknadsföring och försäljning av kvalificerade tjänster baserade på egenutvecklad mjukvarubaserad systemplattform, riktade till aktörer inom kapital- och tillgångsförvaltning samt finansiella tjänster. Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler på Hornsgatan i Stockholm

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då fyra anställda och en kund som använde bolagets system. Därutöver hade flera aktörer provat bolagets system i s.k. proof of concept varefter de meddelat bolaget att intresse finns för att utreda förutsättningarna för att fortsätta använda bolagets system.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Bolagets egenutvecklade system, beskrivet av bolagets VD i bilaga 1. Notera att Security Master ägs av tredje part men att det finns en licens som kan överlåtas tillsammans med övriga tillgångar

b) Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 2

c) Immateriella tillgångar i form av EU-registrerat varumärke hos EUIPO med nummer 017568205 (Highlander Downtown)

d) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast onsdagen den 11 januari 2023 kl. 09.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076-245 05 46 alternativt Nils Åberg, [email protected], 070-545 21 25.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 2 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070 555 92 62.