Anbudsunderlag – Golf Sky AB i konkurs

Golf Sky AB, 559369-5587, i konkurs

Bakgrund

Golf Sky AB, 559369-5587, försattes i konkurs den 4 juli 2023. Golf Sky AB har i huvudsak bedrivit handel med golfutrustning. Verksamheten bedrivs från förhyrd lokal på Gamla Södertäljevägen 216, Huddinge (Kungens kurva).

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet. Enligt den senaste upprättade resultatrapporten (avser perioden 2023-01-01-2023-07-04) omsatte bolaget ca 10 243 tkr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a)  Inventarier och lager av handelsvaror.

b) Immateriella tillgångar i form av domänen gogolfgroup.se

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande)

Kopia på förteckning över inventarier och lager som ingår i verksamheten kan erhållas via e-post. Förfrågan framställs till nedan angiven kontaktperson.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom biträdande juristen Stephan Chaanine tillhanda på [email protected] senast den 19 juli 2023 kl. 12:00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av biträdande juristen Stephan Chaanine, [email protected] 072- 601 38 11

Advokatfirman Carler, 7 juni 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.