Anbudsunderlag – Chorus AB i konkurs

Chorus AB, 556739-7236, i konkurs

Bakgrund

Den 23 november 2023 försattes Chorus AB, 556739-7236 (”Bolaget”), i konkurs vid Stockholms tingsrätt varvid advokat Nils Åberg förordnades till konkursförvaltare.

Bolagets verksamhet består i att analysera, understödja och utveckla system och processer inom vård och hälsosektorn. Närmare information om Bolagets verksamhet finns på Bolagets hemsida www.chorus.se.

Verksamheten har bedrivits från förhyrda lokaler på Kungsgatan 37 i Stockholm och Kyrkogatan 30 i Göteborg.

Vid konkursutbrottet pågick Bolagets verksamhet och Bolaget hade då närmare tolv anställda samt en konsult engagerade i olika pågående projekt samt fortsatt utveckling av de produkter som finns i Bolagets dotterbolag, Zengio AB, 559213-1501 (”Dotterbolaget”). Dotterbolaget arbetar med att ta fram lösningar för att underlätta vårdkommunikation genom en applikation. Dotterbolaget har fokus på att underlätta hanteringen av manuella formulär inom sjukvården, erbjuda förenkling och strömlinjeformning av patientflöden samt underlätta patienters tidsbokning. Mer information om Dotterbolaget går att hitta på www.zengio.se.

Under perioden 1 december 2022 fram till och med att Bolaget försattes i konkurs hade Bolaget en nettoomsättning om ca 9,8 miljoner kronor. 

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a. Inventarier och elektronisk utrustning m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1.

b. Immateriella tillgångar i form av domänen listade nedan och närings-/varukännetecken.

– chorusab.se
– chorusadmin.se
– zenigo.se
– chorusab.nu
– zengio.nu

c. Samtliga aktier i Dotterbolaget Zengio AB, 559213-1501.

d. Rätten att inträda i Bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Konkursboet bedriver verksamheten vidare under anbudsförfarandet varför förbrukning av elektronisk utrustning kan komma att ske.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat Cornelia Berggren tillhanda till [email protected] senast den 27 december 2023, klockan 12:00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat Cornelia Berggren, [email protected], 076-492 12 30.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno på Asseticon AB, [email protected], 070-555 92 62.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 6 december 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.