Anbudsunderlag Biovisor Health & Safety AB i konkurs

Bakgrund

Den 12 augusti 2022 försattes Biovisor Health & Safety AB, 559178-6370, (”Bolaget”) i konkurs, varvid advokat Linda Schenholm förordnades som konkursförvaltare. Bolaget var fram till konkursbeslutet i en rekonstruktionsprocess som inleddes den 23 juli 2021.

Bolaget tillverkar och säljer handspritservetter, skyddsförkläden, andningsskydd (skyddsklass FFP2) samt munskydd (typ IIR). Bland Bolagets kunder/återförsäljare finns Apotea, Kronans Apotek, Abena, ICA (lokalt), Pressbyrån, Gekås, CDON, Procurator, Staples och Onemed. Bolaget har även i ett antal upphandlingar angivits som underleverantör.

Verksamheten pågick vid konkursbeslutet och konkursförvaltningen bedriver verksamheten vidare i oförminskad omfattning och tar löpande emot nya ordrar.

Tillverkning sker i förhyrda lokaler utanför Norrköping (Ormestad 1, 610 31 Vikbolandet). I lokalerna har Bolaget även kontor och lager. Kallhyra uppgår för närvarande till 30 000 kr per månad. Hyresvärden, Vikbo Maskin AB, är positiv till att verksamheten fortsätter i lokalen. Bolaget hyr av Almroths även lageryta i Norrköping som för närvarande omfattar ca 100 pallplatser.

Produktionsenheten byggdes under våren och sommaren 2020 upp för att möta den stora efterfrågan på munskydd och annan skyddsutrustning som Coronapandemin medförde. Antalet anställda ökade i samband med detta från tre personer i juni 2020 till 75 personer i januari 2021. Sedan efterfrågan på produkterna minskade i takt med att pandemin avtog har personalstyrkan och lokalerna reducerats. Sedan februari 2022 har Bolaget lagt om produktionen till att avse även andra produkter än coronarelaterad skyddsutrustning. På grund av försenade leveranser av nya produktionslinor tog omställningen dock längre tid än planerat och i anledning därav beslutade Bolaget att avbryta den pågående rekonstruktionen och ansöka om konkurs. Vid konkursutbrottet hade Bolaget tio anställda.

Bolagets resultatutveckling följer av tabell nedan. Under perioden januari till april 2022 har Bolaget enligt uppgift omsatt 5,8 mkr och gjort ett negativt resultat om 763 tkr.

BOKSLUT (KSEK)2101-21122001-20121811-1912
Omsättning34 265-23,1 %44 5431 210,9 %3 398
Resultat efter avskrivningar-8 656-218,2 %7 326830,9 %787
Resultat efter finansiella poster-9 217-235,8 %6 787771,2 %779
Nettoresultat-7 245-329,9 %3 151600,2 %450
Omsättningstillgångar8 161-73,3 %30 5151 589,6 %1 806
Anläggningstillgångar7 80157,8 %4 94415 848,4 %31
Kortfristiga skulder17 057-42,8 %29 8362 528,7 %1 135
Långfristiga skulder2 50000
Obeskattade reserver0-100,0 %1 972881,1 %201
Eget kapital-3 595-198,5 %3 651630,2 %500
Balansomslutning15 962-55,0 %35 4591 831,3 %1 836

Rörelsen och dess tillgångar

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar. Anbud tas i första hand emot på Bolagets rörelse, och i andra hand på en eller flera delar av Bolagets tillgångar.

För information om och bilder på Bolagets produkter hänvisas till Bolagets hemsida (www.biovisor.se). Bilder på produktionslinjer och lokal finns i bilaga 1. Visning av lokalerna och verksamheten kan anordnas på begäran.

Följande tillgångar bjuds ut till försäljning:

1. Maskinpark, inventarier, lager av färdiga produkter samt lager av råvaror, se förteckning i bilaga 2. Vad gäller lagervaror noteras stor inkurans (se noteringar under rubriken lager i bilaga 2).

2. Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolagets avtal, villkorat av motpartens godkännande.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar. Förfrågningar angående rörelse och dess tillgångar besvaras av advokat Dan Bengts­son (070 789 12 20, [email protected]).

Anbud ska senast den 25 augusti 2022 kl. 13:00 lämnas skriftligen per mail till [email protected].

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av erhållna bud och att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår.

Generell friskrivning och förbehåll

Tillgångarna överlåts i befintligt skick.

Konkursboet friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. Köpare anmodas att genomföra en noggrann besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättig­heter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbuds­underlag.

________________________________________________________ Advokatfirman Carler, 2022-08-17