Anbudsunderlag – AB Sandbergs Järn i konkurs

AB Sandbergs Järn, 556577-6373, i konkurs

Bakgrund

AB Sandbergs Järn, 556577-6373, försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 17 maj 2023 varvid advokat Linda Schenholm förordnades till konkursförvaltare.

Bolaget, som har bedrivit verksamhet i form av försäljning av järnvaror sedan 1865, har en anrik historia och är en av Sveriges äldsta järnaffärer. Verksamheten bedrivs via bolagets e-handelsplattform och från förhyrd butik.

Enligt den senaste årsredovisningen (räkenskapsåret 2021) omsatte bolaget ca 20,8 mkr.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade fyra anställda utöver dess ställföreträdare.

Bolagets verksamhet bedrivs från förhyrda lokaler på Kammargatan 18 i Stockholm. Nuvarande hyra är 620 124 kr/år exklusive moms och fastighetsskatt. Hyresvärden, Brf Kammakargatan 18 (nås på [email protected]), är positiv till att verksamheten fortsätter i lokalen.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i
    bilaga 1.
  • Varulager, huvudsakligen förtecknat i bilaga 2.
  • Immateriella tillgångar i form av domänerna sandbergjarn.se, sandbergsjarn.se och xn--sandbergsjrn-pcb.se (sandbergsjärn.se), kundregister samt eventuella inarbetade närings-/varukännetecken.
  • Bolagets e-handelsplattform.
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. kund-, franchise-, leasing- och lokalhyresavtal samt varubeställningar (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Filip Lange tillhanda på [email protected] senast den 29 maj 2023 kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud. 

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förändra anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Filip Lange, [email protected], 072-601 38 16.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 och 2 hänvisas till Stefan Baronowsky, [email protected], 070-829 26 20.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 22 maj 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.