Anbudsunderlag – AB MOVE4U i konkurs

AB MOVE4U i Syd, 556705-6774 i konkurs

Bakgrund

Den 28 november 2023 försattes AB MOVE4U i Syd, 556705-6774, (”Bolaget”) i konkurs, varvid advokaten Nils Åberg förordnades som konkursförvaltare.

Bolaget bildades år 2006 och bedriver primärt flytt- lager-, logistik- och åkeri-verksamhet. Bolaget har även ägnat sig åt fordonsuthyrning, monteringstjänst och uthyrning av magasineringsplatser. Genom en samarbetspartner har bolaget även sålt en flyttstädningstjänst. Transporter och flyttverksamheten bedrivs i hela södra Sverige och delar av Danmark.

Verksamheten har under 2022 omsatt ca 36,7 mkr och ca 20 mkr under 2023 fram till konkursen.

Vid konkursutbrottet hade Bolaget 20 anställda. Verksamheten pågick vid konkursutbrottet och bedrivs vidare i konkursboets regi.

Verksamheten utgår från en hyreslokal på Lagervägen 2 i Arlöv, norr om Malmö. Hyreslokalen har en kontorsdel om cirka 206 kvm innefattande kontor, personalkök och omklädningsrum och en lagerdel om cirka 1 894 kvm. Total yta är 2 100 kvm.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Anbud tas i första hand emot på Bolagets rörelse, och i andra hand på en eller flera delar av Bolagets tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

Bolagets tillgångar består primärt av kontors- och lagerinventarier, hyresavtal, kundbas och leasingavtal beträffande Bolagets fordon och övrig kontorsutrustning.  

Mer information om inventarierna och bilder på hyreslokalen finns i inventarielistan, bilaga 1. På bolagets hemsida på domänen www.move4u.se kan man läsa mer om Bolaget och dess verksamhet.  

Följande tillgångar bjuds ut till försäljning:

a) Inventarier, bilaga 1.

b) Immateriella tillgångar i form av
– Hemsidan på www.move4u.se
– Domänen www.move4u
– Kundstock

c) Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolagets avtal, villkorat av motpartens godkännande

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar. Förfrågningar angående rörelse och dess tillgångar besvaras av advokat Dan Bengts­son ([email protected]) eller Johan Sundström ([email protected]). Önskas visning kan detta ordnas på begäran.

Anbud ska lämnas skriftligen per mejl senast den 15 december 2023 kl. 11:00. Anbud skickas till [email protected] eller [email protected].

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av erhållna bud och att försälja hela eller delar av rörelsen och dess tillgångar under tiden anbudsförfarandet pågår.

Generell friskrivning och förbehåll

Tillgångarna överlåts i befintligt skick.

Ett förvärv av rörelse från ett konkursbo innebär inte att bolagets personal automatiskt medföljer.

Konkursboets friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. Köpare anmodas att genomföra en noggrann besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättig­heter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbuds­underlag.

________________________________

Advokatfirman Carler, 7 december 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.