Anbudsunderlag – Espresso Specialisten i Sverige AB i konkurs

Espresso Specialisten i Sverige AB, 556735-2033, i konkurs

Bakgrund

Espresso Specialisten i Sverige AB, 556735-2033 (”Bolaget”), försattes i konkurs den 26 september 2023. Bolagets verksamhet har bestått i att sälja kaffemaskiner, erbjuda löpande service av kaffemaskiner samt erbjuda utbildning avseende hantering och service av kaffemaskinerna. Verksamheten bedrivs från hyrda lokaler i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm.

Bolaget har huvudsakligen arbetat med försäljning av olika typer av kaffemaskiner. Försäljningen har omfattat automatiska kaffemaskiner, traditionella espressomaskiner samt kvarnar och andra tillbehör. Utöver försäljning av kaffemaskiner har bolaget tillhandahållit service och reservdelser till kaffemaskiner. Service av kaffemaskiner har erbjudits dels till kunder som har haft ett löpande serviceavtal där en viss månadsavgift har utgått (”månadskunder”), dels till kunder som har begärt service vid behov. För månadskunderna har en fast månadsavgift utgått. När kunden har varit i behov av service har de beställt service från bolaget och bolaget har därefter tillhandahållit service till kunden. Någon timkostnad har inte debiterats månadskunderna utan service har ingått inom ramen för månadskostnaden. För kunder som inte har erlagt betalning i form av löpande månadsavgift har dessa beställt service från bolaget vid behov och därefter fakturerats för den tid som arbetet har tagit. Vid konkursutbrottet hade bolaget 12 månadskunder och ett stort antal övriga kunder.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då fyra anställda engagerade i olika pågående projekt.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1 och bilaga 2.

b) Immateriella tillgångar i form av domänerna espressospecialisten.se och baristaservice.se och kundregister.

c) Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. leasing eller hyra (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Konkursboet driver verksamheten vidare under anbudsförfarandet varför förbrukning av lagervaror sker löpande.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom advokat David Rutegård tillhanda på [email protected] senast den 18 oktober 2023.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av advokat David Rutegård, [email protected], 070-747 37 41, alternativt av advokat Cornelia Berggren, [email protected], 076-492 12 30.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 och bilaga 2 hänvisas till Pontus Bruno på Asseticon AB, [email protected], 070-555 92 96.

__________________________________

Advokatfirman Carler, 2023-10-04