ARCHIVE PAGA

 

skyways_beskuren

jb_education_beskuren

 

Film2home AB i konkurs

 

Narva

knc-logo v

 

GuldAdam Holding AB i konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän information i anledning av Skyways Express AB:s och City Airlines AB:s konkurser


Konkursdomstol:
Attunda tingsrätt, ärendenr: K 3922-12 och K 3987-12

Konkursförvaltare:
Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 91 Stockholm, tfn: 08 – 522 532 00, mailadresser: se nedan

Konkursbouppteckningar utan bilagor:
Skyways_Konkursbouppteckning_Skyways.pdf
Skyways_Konkursbouppteckning_City_Airline.pdf

Förvaltarberättelser: 
Den ekonomiska utredningen pågår och beräknas kunna slutföras i början på 2013. Därefter kommer en förvaltarberättelse att upprättas. Den beräknas kunna lämnas till tingsrätten under april månad 2013.

Utdelning: 
För närvarande kan ingen prognos ges. Information kommer att läggas ut så snart det finns närmare besked. Med hänsyn till konkursens storlek kan handläggningen antas bli långvarig.

FÖR DIG SOM HAR BETALT BILJETTER I FÖRSKOTT

Om du har betalat en konkursförsäkring när du köpte biljetten: 
Kontakta försäljningsstället som har sålt konkursförsäkringen.

Om du har köpt och betalat biljetter via resebyrå: 
Kontakta resebyrån och undersök vilka möjligheter du har att få tillbaka pengar.

Om du har betalat biljetterna med ett kontokort: 
Kontakta kortföretaget/banken och ta reda på om du får pengar tillbaka. Se mer info på Eurocards hemsida.

Om du har betalat via internetbanken: 
Kontakta banken och ta reda på om du får pengar tillbaka.

Övrigt: 
Om du INTE får tillbaka pengarna du lagt ut för biljetter har du en fordran på konkursbolaget och kallas då för borgenär.

ANMÄLAN AV FORDRINGAR

Biljetter:
skyways@carler.se

Övriga fordringar, t.ex. leverantörer, leasingbolag och andra kreditgivare: 
affarskontakter@carler.se

ÖVRIGA ÄRENDEN OCH FRÅGOR

Maila till
affarskontakter@carler.se

Kontaktuppgifter fackförbund
SFF
Ola Blomqvist, 0705-74 43 53 samt Mats Gomér på Skyways

Unionen
Gunilla Sahlin, 08-504 161 70, 070-589 67 53

Pilotföreningen
Kontakta lokalt ombud.
Vi återkommer per mail eller telefon så snart vi hinner.

Med vänliga hälsningar,
Mats Emthén
Konkursförvaltare

Betygshandlingar avseende tiden före 2008


Betygshandlingar avseende tiden före 2008 har överlämnats till Skolverket i Stockholm.

För närmare information om konkursförvaltningens hantering av tidigare JB-elevers betyg, vänligen se nedan under rubriken ”Angående betygshandlingar fr o m 2008 i tidigare JB-koncernens skolor”.

 

Betygshandlingar, skolhälsovårdsjournaler, elevdatorer, konkursbouppteckningar och allmän information


Angående betygshandlingar fr o m 2008 i tidigare JB-koncernens skolor

Gällande betygen har konkursförvaltningen följande information att ge:

Förvaltningen har under december månad överlämnat samtliga betygshandlingar för respektive tidigare JB-skolas elever till den kommun i vilken skolan bedrivits. Överlämningen har skett i elektronisk form. För fullständig lista över kommunerna, vänligen se nedan.

Betygshandlingarna, vilka är hämtade från tidigare JB-koncernens databas, är inte undertecknade av behörig rektor. Skolledningen vid respektive skola löste tidigare detta genom att hämta en betygskopia ur databasen och signera i efterhand.

Konkursförvaltningen kan inte underteckna betygshandlingarna, inte heller finns det någon möjlighet för konkursförvaltningen att skriva ut samtliga dokument.

Konkursförvaltningen har ingen skyldighet att tillhandahålla betygskopior. Trots ett omfattande arbete för konkursförvaltningen, har vi för elevernas bästa ändå valt att bearbeta JB-koncernens databas i vilken betygshandlingarna arkiverades, för distribution till respektive kommun. Då konkursboet inom kort kommer att avvecklas finns inte heller någon möjlighet för konkursförvaltningen att på något annat sätt arkivera eller hantera dessa handlingar.

Överlämnade handlingar avser tiden efter 2008-01-01. Ytterligare information om äldre betygshandlingar kommer inom kort.

Lista över kommunerna:

Borås stad
Eskilstuna kommun
Gävle kommun
Halmstads kommun
Hässleholms kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlshams kommun
Karlskrona Kommun
Karlstads kommun
Kävlinge kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Motala kommun
Mölndal stad
Nacka kommun
Norrköpings kommun
Skellefteå kommun
Kommunförbundet Stockholms län
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Värnamo Kommun
Västerås stad
Växjö kommun
Ystads kommun
Ängelholms kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun

 

Angående skolhälsovårdsjournaler i tidigare JB-koncernens skolor

Med anledning av den senaste tidens felaktiga mediala rapportering kring skolhälsovårdsjournaler vid de tidigare JB-skolorna vill konkursförvaltningen informera om följande:

Journaler vid de tidigare JB-skolorna fördes i det digitala systemet Profdoc Medical Office, PMO. Databasen med journalerna är bevarad intakt.

De tidigare JB-skolor som under sommaren fick nya huvudmän har fått tillgång till journaler för elever vilka fortfarande är aktiva på respektive skola.

Gällande omhändertagandet av journaler i avvecklade skolor har beslut fattats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO om att de skall förvaras hos respektive region- eller landstingsarkiv. För resterande journaler inväntar konkursförvaltningen ytterligare beslut från IVO. Journalerna kommer att hanteras i enlighet med besluten och överlämnas till av IVO anvisat arkiv. Det är konkursförvaltningens förhoppning att samtliga journaler kommer att vara överlämnade strax efter årsskiftet.

 

Angående elevdatorerna.

Vid konkursutbrottet var elevdatorerna leasade och därmed ägda av leasingbolagen. Tidigare år har respektive gymnasiebolag i JB köpt datorerna från leasingbolagen vid hyrestidens slut för att hålla sitt löfte till avgångselever. Konkursboet har dessvärre ingen möjlighet att lösa ut dessa datorer, som alltså fortfarande ägs av leasingbolagen, för att därefter ge bort dem – oavsett löften från den tidigare skolledningen och hur detta hanterades när skolan fortfarande var verksam.

Bouppteckningar utan bilagor

För fullständiga bouppteckningar med bilagor hänvisas till
Stockholms tingsrätt.

Allmän information

Frågor och svar

För Dig som inte hittar svaret på Din fråga under någon av länkarna ovan, vänligen skicka ett email till relevant mailadress nedan:
För dig som är elev: elev.jb@carler.se
För dig som är anställd: anstalld.jb@carler.se
För dig som är leverantör: leverantor.jb@carler.se

 

Sammanfattning av JB-koncernens konkurs

– Över 90 procent av eleverna kan fortsätta i sin tidigare skola

JB-Koncernen försattes i konkurs den 12e juni 2013. Det efterföljande arbetet av konkursförvaltare Mats Emthén har resulterat i nya huvudmän till 24 skolor med skolplatser för över 7 600 elever, motsvarande över 90 procent av eleverna, och erbjudande om fortsatt anställning till merparten av de anställda på de godkända skolorna. Konkursen bör därför ses som att ha fått bästa möjliga utgång.

Vid konkursutbrottet fanns 36 skolenheter. Av dessa hade JB Education före konkursen fattat beslut om nedläggning av elva skolor. Konkursförvaltaren har arbetat intensivt med att träffa uppgörelser om övertaganden av så många skolor som möjligt. Av de 36 skolorna har, som tidigare meddelats, 24 skolor efter avtal med konkursförvaltaren och Skolinspektionens godkännande övergått till nya ägare.

”Vi gick in i konkursen med ett tungt ansvar och en svår uppgift. Med facit i hand tycker jag att utgången är bättre än jag vågat hoppas på, samtidigt som man inte får försumma hur prövande det har varit för elever och anställda under denna tid. Hundratals anställda och tusentals elever kan nu gå tillbaka till samma skola i höst som de tog sommarlov från i vår”, säger konkursförvaltare Mats Emthén.

Inledningen av konkursen innebar uppsägning av bland annat cirka 900 fastanställda. Därutöver hade uppsägningar skett före konkursen, totalt har därmed 1 600 personer erhållit lönegaranti. Merparten av de anställda på de godkända skolorna kommer få erbjudande om fortsatt anställning, en utgång som konkursförvaltaren är mycket nöjd med. En lika positiv utgång har det varit för de tusentals elever som nu fått en säkrad skolplats tack vare åtaganden av de nya huvudmänen.Beträffande de nedlagda skolorna har ett antal programöverlåtelser skett till nya ägare, varav två var godkända av skolinspektionen före konkursen. Efter konkursutbrottet såldes även vuxenutbildningsverksamheten, som aldrig försattes i konkurs och som bedrivits i dotterbolagen KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB och JB Kompetens AB med sammanlagt 278 anställda.

Konkursförvaltaren har saknat möjligheter att åstadkomma lösningar avseende åtta skolor då driften enligt JB Educations tidigare beslut upphörde senast vid vårterminens slut 2013.

JB-koncernen, som 2012 totalt omsatte cirka 1,3 miljarder kronor, omfattade totalt 13 bolag. Konkursen omfattade drygt 11 000 elever, varav cirka 2 700 var avgångselever, 1 900 anställda i 36 skolenheter av vilka 11 stycken sedan tidigare var beslutade om nedläggning.

Mediekontakt:
 Henry Sténson
0734 – 41 67 29

Bevakningsförfaranden i konkurserna i JB-bolagen


JB Gymnasiet Norr AB, 556532-0586

Konkursförvaltningen har inlett bevakningsförfarande i JB Gymnasiet Norr AB:s konkurs, vilket innebär att fordringsägarna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten senast den 13/12 2016 för att få möjlighet till utdelning i konkursen. Bevakningsförfaranden kommer senare att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB.

Fordringsägare får meddelande från tingsrätten när bevakningsförfarande i respektive bolag inleds och detta meddelande anges vilka frister som gäller och hur bevakning ska ske. Konkursförvaltningen kan i nuläget inte ge någon prognos för när eller i vilken omfattning utdelning kommer att ske.

Bevakningarna ska skickas i två exemplar med vanlig post till Stockholms tingsrätt, inte till konkursförvaltningen.

Stockholms tingsrätt Avd. 2/Konkurs Box 8307 104 20  STOCKHOLM

Länk till Stockholms tingsrätts hemsida  http://www.stockholmstingsratt.se/

Bevakning ska ske även om du tidigare har anmält din fordran till konkursförvaltningen.

 

Till tidigare anställd personal:

Tidigare anställd personal som har lönefordringar som inte har reglerats genom lönegaranti har rätt att bevaka sådan fordran. Erhållen lönegarantiersättning ska avräknas från sådant anspråk. Om du har fått nytt arbete innan uppsägningstidens slut ska inkomster från den nya tjänsten också avräknas från ditt anspråk.

Konkursförvaltningen, som har till uppdrag att granska alla bevakningar, kan inte bistå vid uträkningen av eventuella lönefordringar. Det åligger istället varje tidigare arbetstagare att på egen hand göra dessa uträkningar, samt att säkerställa att dessa är korrekta vid en eventuell kontroll.

  • Konkursförvaltningen föreslår att du som är arbetstagare använder Blankett fordringsanspråk anställda för att framställa ditt anspråk, med post till Stockholms tingsrätt.
  • Konkursförvaltningen föreslår också att du som arbetstagare vänder dig till ditt fackförbund om det finns behov av hjälp med att beräkna din lönefordran.Till leverantörer:Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till leverantor.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.Bevakningsförfaranden kommer att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB. Ytterligare information kommer löpande att publiceras på denna hemsida
  • Till fordringsägare i övriga JB-bolag:
  • Även de leverantörer som tidigare hört av sig till konkursförvaltaren måste bevaka sina fodringar. Konkursförvaltningen föreslår att leverantörer lämnar in kopior av de avtal och fakturor som åberopas, tillsammans med ett brev där kravet (med angivet belopp) framställs. Brevet ska skickas med post i två exemplar till Stockholms tingsrätt.
  • Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till anstalld.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.

 

 

Bouppteckningar i KnC-koncernens konkurser


Konkursförvaltningen har idag till Stockholms tingsrätt inlämnat bouppteckningar i de åtta bolag inom KnC-koncernen som är försatta i konkurs. 

Moderbolaget KnC Group AB äger aktierna i de övriga konkursbolagen. 

Bouppteckningarna avser tillgångar och skulder i respektive bolag per konkursdagen, den 27 maj 2016. Händelser därefter, under konkursen, återspeglas endast i undantagsfall i bouppteckningarna. Tillgångarna värderas mycket försiktigt. Inventarier tas upp till s.k. slaktvärde (styckevis försäljning) och fordringar tas upp till ett värde motsvarande vad som flutit in under konkursen. 

Det finns en stor skuld (nästan 6 MUSD) till koncernens finansiär som tas upp med fullt belopp i varje koncernbolag som garanterat skulden. Detta gör att det ser ut som det finns flera skulder till finansiären, men det är samma skuld – som tas upp till fullt belopp i alla koncernbolag som ställt garantier för skulden. Det finns vidare interna skulder och fordringar mellan bolagen i koncernen som medför att skulderna i koncernen framstår som större än vad de är om man kvittar bolagens interna mellanhavanden mot varandra. För att ge en bättre övergripande förståelse för tillgångar och skulder i koncernen har konkursförvaltningen upprättat en sammanställning avseende uppgifterna i bouppteckningarna för samtliga KNC-bolagen, så att koncernen som helhet kan överblickas. I sammanställningen har skulder till koncernbolag inte tagits med. Vidare har ungefärliga och avrundade belopp använts.

Ytterligare information om informationen i bouppteckningarna framgår av den Q&A-lista som konkursförvaltningen har upprättat för att informera om bakgrunden till uppgifterna i bouppteckningarna

Länk till konsoliderad bouppteckning KnC-koncernen

Länk till Q&A-lista

film2home ab


Lösning för Plejmo – nya ägaren Magine förvärvar verksamheten och driver den vidare i sin helhet

Videostreamingbolaget Film2Home AB, känt som Plejmo, som försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt måndagen den 27:e juli 2015, förvärvas av Magine som kommer att driva verksamheten vidare i sin helhet.

”Efter intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter har vi kunnat hitta en lösning där företaget Magine, som erbjuder den molnbaserade tjänsten Magine TV, förvärvar Plejmo och driver verksamheten vidare”, säger konkursförvaltare Mats Emthén på Advokatfirman Carler.

Sedan konkurstillfället har verksamheten drivits vidare och kunder har i mindre utsträckning påverkats av konkursen. Efter förvärvet kommer Plejmos tjänster att fortlöpa som tidigare och driften kommer även fortsättningsvis ledas av Ulrika Lindwall.

”Vi är glada över att ha kommit fram till den här lösningen och att vi kunnat fortsätta verksamheten. Vi ser ljust på framtiden. Intäkterna har fördubblats från föregående år och med Magine i ryggen ser vi fram emot att utveckla verksamheten vidare”, säger Ulrika Lindwall.

”Magines förvärv av Plejmo gynnar bägge verksamheter. Vår bedömning är att enskilda videostreamingföretag har haft svårt att etablera sig på små marknader, men att det i rätt kontext och på en internationell plattform finns stora möjligheter att utvecklas”, säger Magines CFO, Erik Wikström.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Totte Kahn på Advokatfirman Carler via mail totte.kahn@carler.se eller per telefon på +46 8 522 532 24.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta Emilia Cullborg, Brunswick Group via mail  ecullborg@brunswickgroup.com eller per telefon på +46 709 181 193.

För frågor till Magine, vänligen kontakta Alexander Jamal, Sverigechef, Magine via email alexander.jamal@magine.com eller per telefon +46 704 856 059.

 

film2home AB i konkurs


film2home AB, 556759-0269, försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt måndagen den 27 juli 2015 varvid advokat Mats Emthén förordnades till konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren driver för närvarande verksamheten vidare i syfte att inom den närmaste tiden överlåta hela rörelsen till en köpare.

Verksamheten pågår som vanligt vilket innebär att du som kund kan gå in på www.plejmo.com, som är det nya samlingsnamnet för film2home och Headweb.

På grund av konkursen har konkursförvaltaren tillfälligt stängt av möjligheten att sätta in pengar på ett konto där man kan ha pengar tillgodo att utnyttja vid senare hyrtillfällen.

De kunder som per konkursdagen hade pengar tillgodo kan fortfarande utnyttja dessa för att hyra film. Konkursförvaltaren kan tyvärr inte administrera någon återbetalning av insatta pengar.

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Totte Kahn på Advokatfirman Carler via mail totte.kahn@carler.se eller per telefon på
08-522 532 24.

 

Fortsatta lösningar inom JB-koncernens konkurs


Det fortsatta arbetet hos konkursförvaltare Mats Emthén har nu resulterat i att man funnit lösningar för 17 skolor som tidigare varit en del av JB-koncernen. Dessa lösningar omfattar 6100 elever och 770 anställda.
Följande köpare har upprättat avtal med konkursförvaltare Mats Emthén samt idag blivit godkända av Skolinspektionen:
• Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm
Kontakt: yvonne.borg@stadsmissionen.se 
 www.stadsmissionen.se/skola
• AcadeMedia
Kontakt: paula.hammerskog@academedia.se 
 www.academedia.se
• Fria läroverken i Sverige AB
Kontakt: christine.karmfalk@jbeducation.se 
 www.jbeducation.se/verksamheter/frialaroverken
• Lärande i Sverige AB
Kontakt: info@realgymnasiet.se 
 www.larande.se
För en utförlig lista med köpare samt vilka skolor detta avser, vänligen se länken nedan:
Lista över skolor och köpare (pdf)
Alla frågor beträffande dessa skolor hänvisas till respektive ny ägare.
Mats Emthén: ”Det känns oerhört bra att vi nu har lyckats skapa klarhet för så många elever inför hösten. Vi hoppas också snart få klart med fler skolor där överenskommelser finns men där Skolinspektionens beslut avvaktas”.
Mats Emthén, Konkursförvaltare
Mediekontakt:
 Henry Sténson
0734-416729

Gällande arbetsgivarintyg


Ett arbetsgivarintyg utfärdas först när anställningen är slut, vilket är när lönegaranti inte längre utbetalas. Det är arbetsgivarens ansvar att utfärda intygen men mot bakgrund av konkursens omfattning har konkursförvaltningen beslutat att anlita externt biträde för upprättande och utfärdande av dessa. Arbetet har påbörjats och intygen kommer att skickas ut successivt.

GuldAdam


Information till GuldAdam Holding AB:s aktieägare

Ett aktiebolags konkurs innebär att aktierna i bolaget saknar värde. Endast i mycket sällsynta fall kan det bli fråga om betalning till aktieägarna, vid så kallad överskottskonkurs. Det finns inte några indikationer på att GuldAdam är någon överskottskonkurs. Konkursförvaltningen kan inte svara på frågor om möjlighet till förlustavdrag eller andra skattefrågor kopplade till aktierna. I sådana frågor hänvisas aktieägarna till Skatteverket eller av aktieägarna anlitade skatterådgivare.

 

Om det någon aktieägare som har lånat ut pengar till GuldAdam Holding AB är detta, till skillnad från vanligt aktieinnehav, en fordran i konkursen som kan anmälas till konkursförvaltaren.

Om konkursen

GuldAdam Holding AB och dess dotterbolag GA Sverige AB har försatts i konkurs på egen begäran av Södertörns tingsrätt den 23 september 2014. Till konkursförvaltare har tingsrätten förordnat advokat Mats Emthén, Advokatfirman Carler.

Om inlämnat guld / silver

GA Sverige AB har varit en stor inköpare av guld från privatpersoner i Sverige. Ett antal kunder har lämnat in guld som de inte fått betalt för. Inlämning har skett dels av kunderna själva genom s.k. guldpaket, dels genom särskilda butiker som drivs av franchisetagare eller samarbetspartners.

Det är viktigt att påpeka att de butiksinnehavare som tagit emot guld av kunder har gjort detta för GA Sverige AB:s räkning, såvitt vi har förstått. Det innebär att frågor om inlämnat guld inte kan besvaras utav butiksinnehavarna. Frågor bör istället ställas till oss som konkursförvaltare, som kommer att besvara frågorna på denna hemsida.

Konkursförvaltningen har påbörjat en utredning om och i så fall i vilken utsträckning guld som kunderna lämnat in – men inte fått betalt för – fortfarande kan anses tillhöra kunderna.

Mer information om detta kommer inom kort på denna hemsida.

 

Har du lämnat in guld eller silver, men inte fått betalt?

Skicka e-post till guldadam@carler.se  och ange ”Guldkund” i rubriken och med nedanstående innehåll.

I e-postmeddelandet anger du:

1.   När guldet lämnas in / skickats iväg?

2.   Har guldet skickats i guldpaket?

3.   Har guldet lämnats in till butik? I så fall vilken?

4.   Vilka föremål har skickats eller lämnats in?

5.   Har du erbjudits och accepterat ett bestämt pris för föremålen?

6.   Ditt kvitto-/avtalsnummer

7.   Dina kontaktuppgifter.

7.   Eventuella övriga frågor som du själv har.

Information regarding the bankruptcies of Skyways Express AB and City Airlines AB


Date of bankruptcy: 
2012-05-22

Court of bankruptcy:
District Court of Attunda

Official receiver: 
Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 93 Stockholm, telephone: 0046 (8) 522 532 00

Estate inventory and oath administration meeting: 
July, 13 and July, 20 2012. The official receiver will make a register of the assets and liabilities in each bankruptcy estate. The estate inventories will be available on July, 13 2012. The estate inventories will also be available at Carlers website, without attachments. Anyone who wishes a complete estate inventory with attachments, please contact the District Court of Attunda.

Oath administration will take place on July, 20 2012 at 9.00 p.m. and 9.10 p.m.

Bankrupcy estate inventories without attachments
Skyways_express_AB_Bankrupcy_Estate_Inventory.pdf
Skyways_City_Airlie_Bankrupcy_Estate_Inventory.pdf

Administrator’s report: 
April 2013

Dividend: 
For the time being no prognosis can be given. Information will be announced as soon as there is further news. Given the size of the bankruptcies, the proceedings may be prolonged.

FOR THOSE WHO HAVE PAID TICKETS IN ADVANCE

If you have paid bankruptcy insurance when buying your ticket: 
Please contact the retail outlet that sold the bankruptcy insurance.

If you have bought and paid for tickets through a travel agency: 
Contact your agency and investigate the possibilities of compensation.

If you have paid the tickets with a credit card: 
Contact the credit card company/bank and ask for the possibility of compensation.

If you have paid the ticket/tickets via an Internet Bank: 
Please contact your bank and ask for the possibility of compensation.

OTHER: 
If you do NOT get any compensation for the ticket/tickets you have bought, you have a claim against the bankrupt company and you are called a creditor.

NOTIFICATION OF CLAIMS
Tickets:
skyways@carler.se

Other claims; such as suppliers, leasing companies and other creditors:
affarskontakter@carler.se

OTHER MATTERS and/or QUESTIONS
Send an e-mail to:
affarskontakter@carler.se
We will revert by e-mail or telephone as soon as we can.

Sincerely,
Mats Emthén
Official receiver

Information till anställda i Narva Projekt AB


Igår eftermiddag försattes Narva Project AB, 556262-4121, i konkurs vid Kalmar tingsrätt. Samtidigt utsågs jag till konkursförvaltare och konkursärendet överflyttades till Stockholms tingsrätt.

I konkursen har anställda rätt till lönegaranti som betalas av staten. Lönegarantin omfattar fordringar på lön eller annan ersättning på grund av anställningen som belöper på tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats tidigare än tre månader före tingsrättens föregående beslut om företagsrekonstruktion, dvs. den 5 februari 2015. Lönegarantin omfattar även uppsägningslön längst för uppsägningstid som beräknas enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Slutligen omfattar den semesterlön som har intjänats under det innevarande semesteråret (dvs. från och med den 1 april 2015) och under det föregående semesteråret (dvs. 1 april 2014 – 31 mars 2015). Dessutom omfattar den semesterlön avseende högst fem semesterdagar som har intjänats under tidigare år. Lönegaranti beviljas sammanlagt med högst 178 000 kr (fyra prisbasbelopp) per anställd.

Det är min skyldighet som konkursförvaltare att säga upp alla anställda. Detta kommer att ske så snart som möjligt. Under den första månaden efter konkursbeslutet råder arbetsplikt under uppsägningstiden. Jag rekommenderar alla anställda att snarast anmäla sig hos offentlig arbetsförmedling som arbetssökande.

Min första och mest prioriterade uppgift i konkursen är att tillsammans med mina kollegor sätta mig in i bolagets pågående projekt. Beroende på i vilken utsträckning konkursboet kommer att driva verksamheten vidare, är det möjligt att vissa anställningar kommer att finnas kvar även efter uppsägningstidens utgång.

Vi återkommer så snart som möjligt med ytterligare information, inklusive besked om hur bolagets projekt kommer att hanteras.

Med vänliga hälsningar,

Mats Emthén

Konkursförvaltare

 

Information for Employees

Yesterday afternoon, Narva Project AB, 556262-4121, was declared bankrupt by Kalmar District Court. At the same time, I was appointed as official receiver in the bankruptcy, and the bankruptcy case was transferred to Stockholm City Court.

In the bankruptcy, employees have the right to wage guarantee paid by the state. The wage guarantee extends to claims for wages or other compensation arising from the employment which relate to the period prior to the decision to declare the company bankrupt and within one month thereafter. The claims may not have accrued earlier than three months prior to the court’s preceding decision of company reorganization, 5 February 2015. Wage guarantee also extends to claims for severance pay relating to a period not exceeding the notice of termination period, calculated in accordance with section 11 of the Employment Protection Act. Finally, it extends to entitlements to holiday pay and holiday remuneration which have accrued during the current year of earnings (i.e. as from 1 April 2015) and during the immediately preceding year of earnings (i.e. 1 April 2014 – 31 March 2015).  It also extends to holiday pay relating to a maximum of five additional days of holiday, which have accrued during preceding years. Totally, wage guarantee is not granted to a higher amount than SEK 178,000 (four times the Swedish statutory price base amount) per employee.

As official receiver in the bankruptcy, it is my obligation to give all employees notice of termination of their employment. This will be carried out as soon as possible. During the first month following the bankruptcy decision, all employees are obliged to work during the notice period, unless otherwise instructed. I recommend all employees to register with the public employment office as applicants for employment.

Together with my colleagues, my first and most highly prioritized task in the bankruptcy, is to get an understanding of the company’s ongoing projects. Depending on the extent to which the bankruptcy estate will continue the business, some employments may remain even when the notice period has ceased.

We will come back as soon as possible with further information, including information about how the bankruptcy estate will deal with the ongoing projects.

Yours sincerely.

Mats Emthén
Official receiver

Information till anställda om behov av intyg från arbetsförmedlingen


Intyg från Arbetsförmedlingen
Under uppsägningstiden ska du kunna visa att du är arbetssökande. Bäst gör du detta genom att anmäla dig till Arbetsförmedlingen och be om ett intyg som visar att du är inskriven där.

Om ditt anspråk bara gäller innestående lön och semesterersättning, behöver du inte vara anmäld till Arbetsförmedlingen. Detta gäller för dig som exempelvis är visstidsanställd och arbetar din sista dag den 30 juni 2013.

Intygen skall därefter skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Lönegarantienheten 
Box 22067 
104 22 Stockholm
Observera att du inte skall skicka in ditt intyg innan Länsstyrelsen begärt detta!

Information till anställda om löneutbetalning och rätt till återanställning


Löneutbetalningar, innestående semesterersättning och intjänad komp-tid
Länsstyrelsen har nu betalat ut junilönerna.

Nu skall innestående semesterersättningar och intjänad kompensationstid t.o.m. den 30 juni 2013 betalas ut. Det är konkursförvaltningens förhoppning att detta kommer att utbetalas från mitten av juli.

Därefter fattas ett beslut rörande lönen under uppsägningstiden. För att uppsägningslönen skall kunna betalas ut måste den försäkran, som ni erhåller från Länsstyrelsen i samband med upprättandet av besluten, returneras tillsammans med intyget från arbetsförmedlingen. Observera att ni inte ska skicka in intygen till Länsstyrelsen innan de efterfrågas av densamma! Utbetalning av den första uppsägningslönen sker troligtvis i slutet av juli.

Anmäla rätt till återanställning
De som vill anmäla sin rätt till återanställning kan göra detta genom att skicka ett mail till nicole.smith@carler.se. Det är av yttersta vikt att ni i mailet tydligt anger att ni vill utnyttja er rätt till återanställning, namn, personuppgifter och i vilket skola ni tidigare var anställda.

JB Education


JB Gymnasiet Mitt AB

Konkursförvaltningen har inlett bevakningsförfarande i JB Gymnasiet Mitt AB:s konkurs, vilket innebär att fordringsägarna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten senast den 10/9 2015 för att få möjlighet till utdelning i konkursen. Bevakningsförfaranden kommer senare att följa i övriga JB-bolag, med undantag för Instruo Holding AB.

Fordringsägare får meddelande från tingsrätten när bevakningsförfarande i respektive bolag inleds och detta meddelande anges vilka frister som gäller och hur bevakning ska ske. Konkursförvaltningen kan i nuläget inte ge någon prognos för när eller i vilken omfattning utdelning kommer att ske.

Bevakningarna ska skickas i två exemplar med vanlig post till Stockholms tingsrätt, inte till konkursförvaltningen.

Stockholms tingsrätt Avd. 2/Konkurs Box 8307 104 20  STOCKHOLM

Länk till Stockholms tingsrätts hemsida  http://www.stockholmstingsratt.se/

Bevakning ska ske även om du tidigare har anmält din fordran till konkursförvaltningen.

 

Till tidigare anställd personal:

Tidigare anställd personal som har lönefordringar som inte har reglerats genom lönegaranti har rätt att bevaka sådan fordran. Erhållen lönegarantiersättning ska avräknas från sådant anspråk. Om du har fått nytt arbete innan uppsägningstidens slut ska inkomster från den nya tjänsten också avräknas från ditt anspråk.

Konkursförvaltningen, som har till uppdrag att granska alla bevakningar, kan inte bistå vid uträkningen av eventuella lönefordringar. Det åligger istället varje tidigare arbetstagare att på egen hand göra dessa uträkningar, samt att säkerställa att dessa är korrekta vid en eventuell kontroll.

  • Konkursförvaltningen föreslår att du som är arbetstagare använder Blankett fordingsanspråk anställda för att framställa ditt anspråk, med post till Stockholms tingsrätt.

 

  • Konkursförvaltningen föreslår också att du som arbetstagare vänder dig till ditt fackförbund om det finns behov av hjälp med att beräkna din lönefordran.

 

  •  

Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till anstalld.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.

Till leverantörer:

Även de leverantörer som tidigare hört av sig till konkursförvaltaren måste bevaka sina fodringar. Konkursförvaltningen föreslår att leverantörer lämnar in kopior av de avtal och fakturor som åberopas, tillsammas med ett brev där kravet (med angivet belopp) framställs. Brevet ska skickas med post i två exemplar till Stockholms tingsrätt.

Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till leverantor.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.

 

 

 

Till fordringsägare i övriga JB-bolag:

Bevakningsförfaranden kommer att följa i övriga JB-bolag, med undantag för Instruo Holding AB. Ytterligare information kommer löpande att publiceras på denna hemsida

JB Education AB har försatts i konkurs


JB Education AB, 556703-3435, har denna dag försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt med undertecknad som konkursförvaltare.

JB Education har upplyst att företaget avvecklat eller överlåtit sina grund- och gymnasieskolor inom koncernen. Avtal har tecknats med externa intressenter till fyra grundskolor och 19 gymnasieskolor. Genom detta skall enligt pressmeddelande som bolaget sänt ut skolplats kunna erbjudas nästan alla berörda elever till hösten.

JB Educations vuxenutbildningsverksamheter, JB Kompetens AB och KompetensUtvecklingsInstitutet AB (KUI) är inte försatta i konkurs och berörs således inte. Övriga rörelsedrivande dotterbolag har begärts i konkurs.

Det är konkursförvaltningens högsta prioritet att arbeta med överlåtelseprocesserna. Enligt bolaget önskar intressenterna fullfölja sina planer att ta över de aktuella skolorna. Vi kommer att snabbast möjligt se till att vi hittar så bra lösningar som möjligt för eleverna, de anställda, fordringsägarna och övriga intressenter.

Vi kommer under hand att lägga ut ytterligare information så fort vi vet mer. 
Beträffande Information från JB Education hänvisas till deras hemsida, www.jbeducation.se

Mats Emthén,  
Konkursförvaltare

KnC Group AB


Konkurs i KnC-koncernen


Den svenska Bitcoin-miningkoncernen KnC Group med sju helägda dotterbolag försattes den 27 maj i konkurs av Stockholms tingsrätt på egen begäran. Förordnad konkursförvaltare är advokat Nils Åberg, Advokatfirman Carler. Mer information följer.

 

Möte med skolinspektionen, skolmat och allmän information


Konkursförvaltningen kommer inom kort att träffa skolinspektionen och samtliga intressenter, därefter kommer vi att ha mer information. Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras.

OBS: JB Educations vuxenutbildningsverksamheter, JB Kompetens AB och Kompetens Utvecklings Institutet Sverige AB (KUI) är inte försatta i konkurs.

Angående matleveranser
Trots att vår matleverantör Martin & Servera har erbjudits betalning av konkursboet, kontant och i förskott, vägrar de att leverera skolmaten. Martin & Servera kräver betalning av gammal skuld, vilket konkursboet enligt lag inte får göra. Såsom konkursförvaltare beklagar jag Martin & Serveras agerande och att berörda elever, lärare och övrig personal på detta sätt kommit i kläm, särskilt nu när många har skolavslutning.

Vi gör allt vi kan för att på olika sätt lösa situationen. Vi har kontakt med en annan leverantör som arbetar på att säkerställa leveranser så fort det bara är möjligt. Vi står i kommunikation med samtliga skolor för att på ett så smidigt sätt som möjligt lösa situationen till dess att leveransen rullar igång.

Om äganderätten till guld och silver som inte betalts


Konkursförvaltningen har utrett vem som har äganderätten till guld- och silverföremål som lämnats in till GuldAdam, men som inte betalats. Konkursförvaltningen har kommit fram till det har avgörande betydelse om föremålen lämnats in till butik eller skickats genom s.k. Guldpaket. Detta beror på att det är olika villkor som tillämpas i butik och i Guldpaketen.

1. Guld eller silver som är inlämnat till butiker
Vid de inköp av guld eller silver som gjorts av kunder som besökt GuldAdams butiker (”Butikskunder”) i franchisebutiker eller GuldAdams butiker så gäller viss typ av villkor. Dessa villkor innebär att kunden (som är säljare av föremålen) har sålt sitt guld eller silver till GuldAdam (GA Sverige AB) på kredit. Kunden skulle egentligen ha fått betalt inom sju dagar från försäljningen. Eftersom bolaget nu försatts i konkurs och Butikskunden redan har överlämnat guld- eller silverföremålen så tillhör föremålen GuldAdam (GA Sverige AB) trots att Butikskunden inte fått betalt.

Det finns inte något i avtalsvillkoren som kan tolkas som något äganderätts-förbehåll eller liknande villkor som gör att Butikskunden har rätt att få tillbaka föremålen. Däremot har köparen (GA Sverige AB) naturligtvis en skuld till Butikskunden. Skulden är inte prioriterad i GA Sverige AB:s konkurs, utan behandlas på samma sätt som övriga fordringsägare. Om det överhuvudtaget kommer att bli utdelning till GA Sverige AB:s fordringsägare, så blir denna utdelning sannolikt mycket liten.

Butikskunderna bör särskilt observera att de butiksinnehavare där guld eller silver inlämnats inte har något ansvar för detta. Affären är gjord mellan kunden och GA Sverige AB och det är det sistnämnda bolaget som har ansvar gentemot kund.

Konsumentköplagen är inte tillämplig på affärer där konsumenten är säljare. Eftersom konsumentköplagen främst innehåller skyddsregler till förmån för köparen hade det inte heller varit till förmån för GuldAdams Butikskunder (eftersom de är säljare) om lagen vore tillämplig.

2. Guld eller silver som skickats i Guldpaket
Vid de inköp av guld eller silver som gjorts av kunder genom att dessa skicka in s.k. Guldpaket (Guldpaket-kunder) så gäller en annan typ av villkor än vid inköp i butik. I villkoren finns en bestämmelse som konkursförvaltningen anser ger Guldpaket-kunden rätt att häva köpet och återfå inlämnat guld eller silver om kunden inte fått betalt.

Av likviditetsskäl har guld och silver som tagits emot från Guldpaket-kunder pantsatts eller överlåtits till en av GA Sverige AB:s samarbetspartner. Eftersom Guldpaket-kunderna hade haft rätt att få tillbaka de obetalda guld- eller silverföremålen från GA Sverige AB har samarbetspartnern accepterat att lämna ut dessa föremål till Guldpaket-kunderna. Kontakta vänligen samarbetspartnern genom nedanstående e-postadress för att få tillbaka obetalda guld- eller silverföremål som skickats in till GA Sverige AB i Guldpaket.

GuldPaket-kunder hör av sig till följande adress för att begära att få tillbaka obetalda guld- eller siverföremål:

retur@stenbergbalejko.com

Överlämnade skolhälsovårdsjournaler


Konkursförvaltningen har hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begärt omhändertagande av journaler avseende samtliga skolenheter inom respektive JB-bolag. I första hand avser omhändertagandet elektroniska journaler lagrade i programmet PMO (Profdoc Medical Office). Omfattningen av pappersmaterial varierar kraftigt mellan enheterna och konkursförvaltningen har ingen specifikation avseende materialets omfattning. Som tidigare meddelats har IVO fattat beslut om omhändertagande av journalerna och anvisat journalerna till respektive skolområdes landstings- eller regionarkiv.

Samtliga journaler vilka fanns registrerade i JB-bolagens tidigare PMO-databas per konkursutbrottet har nu överlämnats till av IVO anvisat arkiv. För närmare information om vilket arkiv respektive skolas journaler överlämnats till se pdf-fil nedan.

Berörda landstingsarkiv

Pressmeddelande


Ytterligare huvudmän godkänns av skolinspektionen
– sista lösningen klar

Efter att 20 skolor tidigare efter avtal med konkursförvaltaren övergått till nya ägare kan konkursförvaltningen idag meddela att Skolinspektionen godkänt Karl-Oskar Utbildning AB som ny ägare av följande skolor, vilket berör drygt 1000 elever och cirka 160 anställda:
· JB Gymnasiet i Kalmar (antal elever: 285, antal anställda: 43)
· JB Gymnasiet i Växjö
 (antal elever: 382, antal anställda: 76)
· JB Gymnasiet i Ystad (antal elever: 241, antal anställda: 25)
· JB Gymnasiet i Karlshamn
 (antal elever: 98
,  antal Anställda: 18)

Kontakt för Karl-Oskar Utbildning AB:

Per Syrén
per.syren@karl-oskarskolan.se
0763-49 90 09

”Skolinspektionens beslut idag är mycket positivt för de inblandade parterna, inte minst elever och lärare. Nu har vi lyckats säkra väldigt många studieplatser för elever och anställningar för personal, vilket vi ser som mycket positivt”, kommenterar Mats Emthén.

Angående JB Gymnasiet i Åkersberga har beslut inkommit 17 juli från Skolinspektionen att Au Claves AB godkänns som ny huvudman för Skärgårdsgymnasiet Östra. Den nya huvudmannen avser driva vidare fordonsprogrammet, restaurant– och livsmedelsprogrammet samt det estetiska programmet inriktning estetik och media. Övriga program avvecklas. Även här har elever enligt uppgift från JB Education informerats.

När beslut nu fattats avseende de skolor som ingick i konkursen har 7 600 elever genom övertagande av skolor eller programöverlåtelser fått fortsatt plats för studier och merparten av de anställda på skolorna kommer få erbjudande om fortsatt anställning.

”Så här i konkursens slutskede kan man konstatera att den absoluta merparten av eleverna har en säkrad studieplats, vilket var ett av de mål som vi arbetat hårdast mot. Även att så många anställda som möjligt skulle ha en arbetsplats att gå till efter detta var högprioriterat, något vi åstadkommit. Så slutsatsen måste bli att utgången blev mycket bra, även om dessa situationer alltid är jobbiga för de inblandade”, säger Mats Emthén

Mediekontakt:

Henry Sténson

0734-416729

Pressmeddelande


Vid konkursutbrottet fanns 36 skolenheter. Av dessa hade JB Education före konkursen fattat beslut om nedläggning av elva skolor. Dock hade beträffande de nedlagda skolorna ett antal programöverlåtelser skett till nya ägare, varav två (JB Gymnasierna i Uddevalla och Umeå) var godkända av skolinspektionen före konkursen. Av de 36 skolorna har, som tidigare meddelats, 17 skolor efter avtal med konkursförvaltaren och Skolinspektionens godkännande övergått till nya ägare.

Konkursförvaltningen har träffat ytterligare avtal avseende följande tre skolor där Skolinspektionen idag godkänt den nya ägaren, StenstansGymnasiet AB
· JB Gymnasiet i Skellefteå
 (antal elever: 156
, antal anställda: 28)
· JB Gymnasiet i Sundsvall
 (antal elever: 64
, ntal anställda: 18)
· JB Gymnasiet i Östersund
 (antal elever: 294, antal anställda: 44)
Alla frågor beträffande dessa tre skolor hänvisas till den nya ägaren.
Kontakt: kjell.Linde@jbgymnasiet.se 
 www.stenstansgymnasiet.se
Vidare har Skolinspektionen idag godkänt att frisörprogrammet vid JB Gymnasiet i Borås (Drottning Blanka Gymnasium) tas över av AcadaMedia.

Inväntar beslut
Utöver ovanstående skolor har avtal träffats avseende nedanstående fyra skolor där Skolinspektionens beslut alltjämt avvaktas.
· JB Gymnasiet i Kalmar
 (antal elever: 285
, antal anställda: 43)
· JB Gymnasiet i Växjö
 (antal elever: 382,
 antal anställda: 76)
· JB Gymnasiet i Ystad
 (antal elever: 241, antal anställda: 25)
· JB Gymnasiet i Karlshamn
 (antal elever: 98, antal anställda: 18)

Avvecklade skolor
Ytterligare skolor vars avveckling aviserats av JB Education före konkursdagen, och vars elever och anställda sedan tidigare blivit informerade är:
· JB Gymnasiet i Värnamo (antal elever: 101, antal anställda: 15)
· JB Gymnasiet i Hässleholm (antal elever: 99, antal anställda: 30)
· JB Sandhammaren (Grundskola) i Kävlinge (antal elever: 96, antal anställda: 21)
· JB Gymnasiet i Ängelholm (antal elever: 112, antal anställda: 22)
· JB Gymnasiet i Uddevalla (antal elever: 56, antal anställda: 28)
· JB Gymnasiet i Umeå (antal elever: 73, antal anställda: 21)
· JB Gymnasiet i Karlskrona (Beslut om avveckling skedde i början av 2012)
· JB Gymnasiet i Jönköping (antal elever: 246, antal anställda: 63)

Konkursförvaltaren har saknat möjligheter att åstadkomma lösningar avseende dessa skolor då driften enligt JB Educations tidigare beslut upphörde senast vid vårterminens slut 2013.

Under gårdagen kunde konkursförvaltare Mats Emthén meddela att JB Gymnasiet i Halmstad avvecklas då det mot bakgrund av den korta tid som stått till förfogande inte har funnits förutsättningar att finna någon ny intressent till JB Gymnasiet i Halmstad, efter det att den tidigare intressenten återkallat sin ansökan hos Skolinspektionen.
Vidare avvecklas även JB-Gymnasiet i Mölndal då den intressent som fanns återkallat sin ansökan hos Skolinspektionen. Elever har enligt uppgift från JB Education informerats. Berörda elever på JB Gymnasiet i Mölndal kan vända sig till:

Mikael Johansson
033 -315 30 24
utbildning@molndal.se
Angående JB Gymnasiet i Åkersberga inväntas beslut från Skolinspektionen om en eventuell programöverlåtelse, dvs. att en ny aktör önskar driva vidare fordonsprogrammet samt restaurant – och livsmedelsprogrammet. Övriga program avvecklas. Även här har elever enligt uppgift från JB Education informerats.
Mats Emthén,
Konkursförvaltare
Mediekontakt:
Henry Sténson
0734-416729

Pressmeddelande


Första lösningen i JB-koncernens konkurs  
Konkursförvaltaren Mats Emthén har idag nått en överenskommelse om försäljning av JB-koncernens vuxenutbildningsverksamheter som består av KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB (KUI) och JB Kompetens AB (JBK). Tillsammans har bolagen ca. 280 anställda och omsätter ca. 237 miljoner kronor.

AcadeMedia tar över KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB (KUI)
KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB (KUI) är inriktat på utbildningar inom vård och omsorg, förskola samt hälsa och friskvård och är verksamma över hela Sverige. Bolaget har ca. 80 anställda.

För ytterligare information hänvisas till www.kui.se eller www.academedia.se.

Thorengruppen tar över JB kompetens AB (JBK)
JB Kompetens AB bedriver vuxenutbildningsverksamhet inriktat mot industriteknik, hotell/restaurang, ekonomi/försäljning och är verksamma över hela Sverige. Bolaget har ca. 200 anställda. För ytterligare information hänvisas till www.jbkompetens.se eller www.thorengruppen.se.

”– Såväl KUI som JBK är helägda dotterbolag till JB Education. Genom den lösning som presenterats har konkurs kunnat undvikas för dessa bolag. Det känns skönt att vi så snabbt har hittat en hemvist för de här två bolagen och alla anställda, som fått mogna och långsiktiga ägare i branschen”, säger konkursförvaltare Mats Emthén.

Mats Emthén, Konkursförvaltare

Kontakt: 
Henry Sténson 
0734-416729

 

HRM-systemet stängt för registrering.
Då slutlönerna för närvarande bearbetas har HRM-systemet stängts av 
för registrering. Lönespecifikationer för slutlönen kommer att distribueras
i god tid före utbetalning. Utbetalning beräknas till mitten av juli. Tid efter den 30 juni behöver inte registreras.

Vid det fall man inte fullt ut har registrerat sin tid före den 30 juni kan detta kompletteras och korrigeras när lönespecifikationerna skickats ut.

Pressmeddelande


ÖVERLÅTELSE I KNC-KONKURSERNA

Konkursförvaltaren i KnC-konkurserna har på fredagen, den 12 augusti, ingått ett rörelseöverlåtelseavtal med det svenska nybildade bolaget GoGreenLight. Köparen kommer bedriva datacenter med återvinning av värmen, en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik med framtiden för sig.

Överlåtelsens genomförande är beroende av att vissa villkor uppfylls. Det är parternas förhoppning att dessa villkor kan uppfyllas så snart som möjligt. Köparen har ingen koppling till tidigare ägare eller investerare i KnC-konkursen.

– ”Jag är glad att vi fått ett överlåtelseavtal på plats med en seriös köpare med spännande planer för framtiden. Nu hoppas jag att de utestående villkor som finns kan uppfyllas snart, så att köparen kan tillträda verksamheten”, säger konkursförvaltaren Nils Åberg, Advokatfirman Carler.

Mer information om GoGreenLight: www.gogreenlight.se

Kontakt GoGreenLight: Sten Oscarsson, VD: info@gogreenlight.se, +46-(0)70-917 46 50

Mer information om Advokatfirman Carler: www.carler.se 

Kontakt konkursförvaltare: Nils Åberg, Advokat, nils.aberg@carler.se

+46-(0)70-545 21 25

Uppsägningar, löner och återlämning av elevdatorer


Information om löneutbetalningar och uppsägning
Konkursförvaltningen har levererat efterfrågat löneunderlag till länsstyrelsen som förhoppningsvis kan betala ut lönerna för juni månad under nästkommande vecka. Mot bakgrund av konkursens omfattning kan utbetalningarna dock komma att ske först i början av veckan därpå.

Samtliga anställda, undantaget visstidsanställda och anställda som sedan tidigare sagts upp av bolaget, kommer sägas upp av Konkursförvaltaren. Uppsägningsdag är daterad till den 30 juni 2013, innebärande att den uppsägningstiden börjar gälla från och med den 1 juli 2013.

Vidare information om arbetsgivarintyg samt inskrivning vid arbetsförmedling kommer att läggas upp inom kort.

Information om datorer till elever som just slutat tredje året!
Konkursförvaltningen har fått information om att de flesta datorer antagligen är leasade och därför ägs av leasingbolagen. Mot bakgrund av konkursen kan förvaltningen inte lova att de gymnasieelever som i år avslutat tredje året kan överta sin dator. Samtliga datorer måste därför lämnas tillbaka till respektive skola. Eleverna ombeds att ta kontakt med sin tidigare rektor för överlämnande av datorn.