CATEGORY pagaende

JB Education

161102


Bevakningsförfaranden i konkurserna i JB-bolagen

JB Gymnasiet Norr AB, 556532-0586

Konkursförvaltningen har inlett bevakningsförfarande i JB Gymnasiet Norr AB:s konkurs, vilket innebär att fordringsägarna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten senast den 13/12 2016 för att få möjlighet till utdelning i konkursen. Bevakningsförfaranden kommer senare att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB.

Fordringsägare får meddelande från tingsrätten när bevakningsförfarande i respektive bolag inleds och detta meddelande anges vilka frister som gäller och hur bevakning ska ske. Konkursförvaltningen kan i nuläget inte ge någon prognos för när eller i vilken omfattning utdelning kommer att ske.

Bevakningarna ska skickas i två exemplar med vanlig post till Stockholms tingsrätt, inte till konkursförvaltningen.

Stockholms tingsrätt Avd. 2/Konkurs Box 8307 104 20  STOCKHOLM

Länk till Stockholms tingsrätts hemsida  http://www.stockholmstingsratt.se/

Bevakning ska ske även om du tidigare har anmält din fordran till konkursförvaltningen.

 

Till tidigare anställd personal:

Tidigare anställd personal som har lönefordringar som inte har reglerats genom lönegaranti har rätt att bevaka sådan fordran. Erhållen lönegarantiersättning ska avräknas från sådant anspråk. Om du har fått nytt arbete innan uppsägningstidens slut ska inkomster från den nya tjänsten också avräknas från ditt anspråk.

Konkursförvaltningen, som har till uppdrag att granska alla bevakningar, kan inte bistå vid uträkningen av eventuella lönefordringar. Det åligger istället varje tidigare arbetstagare att på egen hand göra dessa uträkningar, samt att säkerställa att dessa är korrekta vid en eventuell kontroll.

  • Konkursförvaltningen föreslår att du som är arbetstagare använder Blankett fordringsanspråk anställda för att framställa ditt anspråk, med post till Stockholms tingsrätt.
  • Konkursförvaltningen föreslår också att du som arbetstagare vänder dig till ditt fackförbund om det finns behov av hjälp med att beräkna din lönefordran.Till leverantörer:Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till leverantor.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.Bevakningsförfaranden kommer att följa i övriga JB-bolag, i vilka bevakningsförfarande inte redan har genomförts, med undantag för Instruo Holding AB. Ytterligare information kommer löpande att publiceras på denna hemsida
  • Till fordringsägare i övriga JB-bolag:
  • Även de leverantörer som tidigare hört av sig till konkursförvaltaren måste bevaka sina fodringar. Konkursförvaltningen föreslår att leverantörer lämnar in kopior av de avtal och fakturor som åberopas, tillsammans med ett brev där kravet (med angivet belopp) framställs. Brevet ska skickas med post i två exemplar till Stockholms tingsrätt.
  • Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till anstalld.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.

 

 

150702


JB Education

JB Gymnasiet Mitt AB

Konkursförvaltningen har inlett bevakningsförfarande i JB Gymnasiet Mitt AB:s konkurs, vilket innebär att fordringsägarna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten senast den 10/9 2015 för att få möjlighet till utdelning i konkursen. Bevakningsförfaranden kommer senare att följa i övriga JB-bolag, med undantag för Instruo Holding AB.

Fordringsägare får meddelande från tingsrätten när bevakningsförfarande i respektive bolag inleds och detta meddelande anges vilka frister som gäller och hur bevakning ska ske. Konkursförvaltningen kan i nuläget inte ge någon prognos för när eller i vilken omfattning utdelning kommer att ske.

Bevakningarna ska skickas i två exemplar med vanlig post till Stockholms tingsrätt, inte till konkursförvaltningen.

Stockholms tingsrätt Avd. 2/Konkurs Box 8307 104 20  STOCKHOLM

Länk till Stockholms tingsrätts hemsida  http://www.stockholmstingsratt.se/

Bevakning ska ske även om du tidigare har anmält din fordran till konkursförvaltningen.

 

Till tidigare anställd personal:

Tidigare anställd personal som har lönefordringar som inte har reglerats genom lönegaranti har rätt att bevaka sådan fordran. Erhållen lönegarantiersättning ska avräknas från sådant anspråk. Om du har fått nytt arbete innan uppsägningstidens slut ska inkomster från den nya tjänsten också avräknas från ditt anspråk.

Konkursförvaltningen, som har till uppdrag att granska alla bevakningar, kan inte bistå vid uträkningen av eventuella lönefordringar. Det åligger istället varje tidigare arbetstagare att på egen hand göra dessa uträkningar, samt att säkerställa att dessa är korrekta vid en eventuell kontroll.

  • Konkursförvaltningen föreslår att du som är arbetstagare använder Blankett fordingsanspråk anställda för att framställa ditt anspråk, med post till Stockholms tingsrätt.

 

  • Konkursförvaltningen föreslår också att du som arbetstagare vänder dig till ditt fackförbund om det finns behov av hjälp med att beräkna din lönefordran.

 

  •  

Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till anstalld.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.

Till leverantörer:

Även de leverantörer som tidigare hört av sig till konkursförvaltaren måste bevaka sina fodringar. Konkursförvaltningen föreslår att leverantörer lämnar in kopior av de avtal och fakturor som åberopas, tillsammas med ett brev där kravet (med angivet belopp) framställs. Brevet ska skickas med post i två exemplar till Stockholms tingsrätt.

Har du fortfarande frågor eller funderingar är du välkommen att skicka e-post till leverantor.jb@carler.se så svarar vi så snart vi kan.

 

 

 

Till fordringsägare i övriga JB-bolag:

Bevakningsförfaranden kommer att följa i övriga JB-bolag, med undantag för Instruo Holding AB. Ytterligare information kommer löpande att publiceras på denna hemsida

140525


Överlämnade skolhälsovårdsjournaler

Konkursförvaltningen har hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO, begärt omhändertagande av journaler avseende samtliga skolenheter inom respektive JB-bolag. I första hand avser omhändertagandet elektroniska journaler lagrade i programmet PMO (Profdoc Medical Office). Omfattningen av pappersmaterial varierar kraftigt mellan enheterna och konkursförvaltningen har ingen specifikation avseende materialets omfattning. Som tidigare meddelats har IVO fattat beslut om omhändertagande av journalerna och anvisat journalerna till respektive skolområdes landstings- eller regionarkiv.

Samtliga journaler vilka fanns registrerade i JB-bolagens tidigare PMO-databas per konkursutbrottet har nu överlämnats till av IVO anvisat arkiv. För närmare information om vilket arkiv respektive skolas journaler överlämnats till se pdf-fil nedan.

Berörda landstingsarkiv

140515


Betygshandlingar avseende tiden före 2008

Betygshandlingar avseende tiden före 2008 har överlämnats till Skolverket i Stockholm.

För närmare information om konkursförvaltningens hantering av tidigare JB-elevers betyg, vänligen se nedan under rubriken ”Angående betygshandlingar fr o m 2008 i tidigare JB-koncernens skolor”.

 

140407


Betygshandlingar, skolhälsovårdsjournaler, elevdatorer, konkursbouppteckningar och allmän information

Angående betygshandlingar fr o m 2008 i tidigare JB-koncernens skolor

Gällande betygen har konkursförvaltningen följande information att ge:

Förvaltningen har under december månad överlämnat samtliga betygshandlingar för respektive tidigare JB-skolas elever till den kommun i vilken skolan bedrivits. Överlämningen har skett i elektronisk form. För fullständig lista över kommunerna, vänligen se nedan.

Betygshandlingarna, vilka är hämtade från tidigare JB-koncernens databas, är inte undertecknade av behörig rektor. Skolledningen vid respektive skola löste tidigare detta genom att hämta en betygskopia ur databasen och signera i efterhand.

Konkursförvaltningen kan inte underteckna betygshandlingarna, inte heller finns det någon möjlighet för konkursförvaltningen att skriva ut samtliga dokument.

Konkursförvaltningen har ingen skyldighet att tillhandahålla betygskopior. Trots ett omfattande arbete för konkursförvaltningen, har vi för elevernas bästa ändå valt att bearbeta JB-koncernens databas i vilken betygshandlingarna arkiverades, för distribution till respektive kommun. Då konkursboet inom kort kommer att avvecklas finns inte heller någon möjlighet för konkursförvaltningen att på något annat sätt arkivera eller hantera dessa handlingar.

Överlämnade handlingar avser tiden efter 2008-01-01. Ytterligare information om äldre betygshandlingar kommer inom kort.

Lista över kommunerna:

Borås stad
Eskilstuna kommun
Gävle kommun
Halmstads kommun
Hässleholms kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Karlshams kommun
Karlskrona Kommun
Karlstads kommun
Kävlinge kommun
Linköpings kommun
Lunds kommun
Malmö stad
Motala kommun
Mölndal stad
Nacka kommun
Norrköpings kommun
Skellefteå kommun
Kommunförbundet Stockholms län
Sundbybergs stad
Sundsvalls kommun
Uddevalla kommun
Umeå kommun
Uppsala kommun
Värnamo Kommun
Västerås stad
Växjö kommun
Ystads kommun
Ängelholms kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Österåkers kommun

 

Angående skolhälsovårdsjournaler i tidigare JB-koncernens skolor

Med anledning av den senaste tidens felaktiga mediala rapportering kring skolhälsovårdsjournaler vid de tidigare JB-skolorna vill konkursförvaltningen informera om följande:

Journaler vid de tidigare JB-skolorna fördes i det digitala systemet Profdoc Medical Office, PMO. Databasen med journalerna är bevarad intakt.

De tidigare JB-skolor som under sommaren fick nya huvudmän har fått tillgång till journaler för elever vilka fortfarande är aktiva på respektive skola.

Gällande omhändertagandet av journaler i avvecklade skolor har beslut fattats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO om att de skall förvaras hos respektive region- eller landstingsarkiv. För resterande journaler inväntar konkursförvaltningen ytterligare beslut från IVO. Journalerna kommer att hanteras i enlighet med besluten och överlämnas till av IVO anvisat arkiv. Det är konkursförvaltningens förhoppning att samtliga journaler kommer att vara överlämnade strax efter årsskiftet.

 

Angående elevdatorerna.

Vid konkursutbrottet var elevdatorerna leasade och därmed ägda av leasingbolagen. Tidigare år har respektive gymnasiebolag i JB köpt datorerna från leasingbolagen vid hyrestidens slut för att hålla sitt löfte till avgångselever. Konkursboet har dessvärre ingen möjlighet att lösa ut dessa datorer, som alltså fortfarande ägs av leasingbolagen, för att därefter ge bort dem – oavsett löften från den tidigare skolledningen och hur detta hanterades när skolan fortfarande var verksam.

Bouppteckningar utan bilagor

För fullständiga bouppteckningar med bilagor hänvisas till
Stockholms tingsrätt.

Allmän information

Frågor och svar

För Dig som inte hittar svaret på Din fråga under någon av länkarna ovan, vänligen skicka ett email till relevant mailadress nedan:
För dig som är elev: elev.jb@carler.se
För dig som är anställd: anstalld.jb@carler.se
För dig som är leverantör: leverantor.jb@carler.se

 

Sammanfattning av JB-koncernens konkurs

– Över 90 procent av eleverna kan fortsätta i sin tidigare skola

JB-Koncernen försattes i konkurs den 12e juni 2013. Det efterföljande arbetet av konkursförvaltare Mats Emthén har resulterat i nya huvudmän till 24 skolor med skolplatser för över 7 600 elever, motsvarande över 90 procent av eleverna, och erbjudande om fortsatt anställning till merparten av de anställda på de godkända skolorna. Konkursen bör därför ses som att ha fått bästa möjliga utgång.

Vid konkursutbrottet fanns 36 skolenheter. Av dessa hade JB Education före konkursen fattat beslut om nedläggning av elva skolor. Konkursförvaltaren har arbetat intensivt med att träffa uppgörelser om övertaganden av så många skolor som möjligt. Av de 36 skolorna har, som tidigare meddelats, 24 skolor efter avtal med konkursförvaltaren och Skolinspektionens godkännande övergått till nya ägare.

”Vi gick in i konkursen med ett tungt ansvar och en svår uppgift. Med facit i hand tycker jag att utgången är bättre än jag vågat hoppas på, samtidigt som man inte får försumma hur prövande det har varit för elever och anställda under denna tid. Hundratals anställda och tusentals elever kan nu gå tillbaka till samma skola i höst som de tog sommarlov från i vår”, säger konkursförvaltare Mats Emthén.

Inledningen av konkursen innebar uppsägning av bland annat cirka 900 fastanställda. Därutöver hade uppsägningar skett före konkursen, totalt har därmed 1 600 personer erhållit lönegaranti. Merparten av de anställda på de godkända skolorna kommer få erbjudande om fortsatt anställning, en utgång som konkursförvaltaren är mycket nöjd med. En lika positiv utgång har det varit för de tusentals elever som nu fått en säkrad skolplats tack vare åtaganden av de nya huvudmänen.Beträffande de nedlagda skolorna har ett antal programöverlåtelser skett till nya ägare, varav två var godkända av skolinspektionen före konkursen. Efter konkursutbrottet såldes även vuxenutbildningsverksamheten, som aldrig försattes i konkurs och som bedrivits i dotterbolagen KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB och JB Kompetens AB med sammanlagt 278 anställda.

Konkursförvaltaren har saknat möjligheter att åstadkomma lösningar avseende åtta skolor då driften enligt JB Educations tidigare beslut upphörde senast vid vårterminens slut 2013.

JB-koncernen, som 2012 totalt omsatte cirka 1,3 miljarder kronor, omfattade totalt 13 bolag. Konkursen omfattade drygt 11 000 elever, varav cirka 2 700 var avgångselever, 1 900 anställda i 36 skolenheter av vilka 11 stycken sedan tidigare var beslutade om nedläggning.

Mediekontakt:
 Henry Sténson
0734 – 41 67 29

130722


Pressmeddelande

Ytterligare huvudmän godkänns av skolinspektionen
– sista lösningen klar

Efter att 20 skolor tidigare efter avtal med konkursförvaltaren övergått till nya ägare kan konkursförvaltningen idag meddela att Skolinspektionen godkänt Karl-Oskar Utbildning AB som ny ägare av följande skolor, vilket berör drygt 1000 elever och cirka 160 anställda:
· JB Gymnasiet i Kalmar (antal elever: 285, antal anställda: 43)
· JB Gymnasiet i Växjö
 (antal elever: 382, antal anställda: 76)
· JB Gymnasiet i Ystad (antal elever: 241, antal anställda: 25)
· JB Gymnasiet i Karlshamn
 (antal elever: 98
,  antal Anställda: 18)

Kontakt för Karl-Oskar Utbildning AB:

Per Syrén
per.syren@karl-oskarskolan.se
0763-49 90 09

”Skolinspektionens beslut idag är mycket positivt för de inblandade parterna, inte minst elever och lärare. Nu har vi lyckats säkra väldigt många studieplatser för elever och anställningar för personal, vilket vi ser som mycket positivt”, kommenterar Mats Emthén.

Angående JB Gymnasiet i Åkersberga har beslut inkommit 17 juli från Skolinspektionen att Au Claves AB godkänns som ny huvudman för Skärgårdsgymnasiet Östra. Den nya huvudmannen avser driva vidare fordonsprogrammet, restaurant– och livsmedelsprogrammet samt det estetiska programmet inriktning estetik och media. Övriga program avvecklas. Även här har elever enligt uppgift från JB Education informerats.

När beslut nu fattats avseende de skolor som ingick i konkursen har 7 600 elever genom övertagande av skolor eller programöverlåtelser fått fortsatt plats för studier och merparten av de anställda på skolorna kommer få erbjudande om fortsatt anställning.

”Så här i konkursens slutskede kan man konstatera att den absoluta merparten av eleverna har en säkrad studieplats, vilket var ett av de mål som vi arbetat hårdast mot. Även att så många anställda som möjligt skulle ha en arbetsplats att gå till efter detta var högprioriterat, något vi åstadkommit. Så slutsatsen måste bli att utgången blev mycket bra, även om dessa situationer alltid är jobbiga för de inblandade”, säger Mats Emthén

Mediekontakt:

Henry Sténson

0734-416729

130711


Pressmeddelande

Vid konkursutbrottet fanns 36 skolenheter. Av dessa hade JB Education före konkursen fattat beslut om nedläggning av elva skolor. Dock hade beträffande de nedlagda skolorna ett antal programöverlåtelser skett till nya ägare, varav två (JB Gymnasierna i Uddevalla och Umeå) var godkända av skolinspektionen före konkursen. Av de 36 skolorna har, som tidigare meddelats, 17 skolor efter avtal med konkursförvaltaren och Skolinspektionens godkännande övergått till nya ägare.

Konkursförvaltningen har träffat ytterligare avtal avseende följande tre skolor där Skolinspektionen idag godkänt den nya ägaren, StenstansGymnasiet AB
· JB Gymnasiet i Skellefteå
 (antal elever: 156
, antal anställda: 28)
· JB Gymnasiet i Sundsvall
 (antal elever: 64
, ntal anställda: 18)
· JB Gymnasiet i Östersund
 (antal elever: 294, antal anställda: 44)
Alla frågor beträffande dessa tre skolor hänvisas till den nya ägaren.
Kontakt: kjell.Linde@jbgymnasiet.se 
 www.stenstansgymnasiet.se
Vidare har Skolinspektionen idag godkänt att frisörprogrammet vid JB Gymnasiet i Borås (Drottning Blanka Gymnasium) tas över av AcadaMedia.

Inväntar beslut
Utöver ovanstående skolor har avtal träffats avseende nedanstående fyra skolor där Skolinspektionens beslut alltjämt avvaktas.
· JB Gymnasiet i Kalmar
 (antal elever: 285
, antal anställda: 43)
· JB Gymnasiet i Växjö
 (antal elever: 382,
 antal anställda: 76)
· JB Gymnasiet i Ystad
 (antal elever: 241, antal anställda: 25)
· JB Gymnasiet i Karlshamn
 (antal elever: 98, antal anställda: 18)

Avvecklade skolor
Ytterligare skolor vars avveckling aviserats av JB Education före konkursdagen, och vars elever och anställda sedan tidigare blivit informerade är:
· JB Gymnasiet i Värnamo (antal elever: 101, antal anställda: 15)
· JB Gymnasiet i Hässleholm (antal elever: 99, antal anställda: 30)
· JB Sandhammaren (Grundskola) i Kävlinge (antal elever: 96, antal anställda: 21)
· JB Gymnasiet i Ängelholm (antal elever: 112, antal anställda: 22)
· JB Gymnasiet i Uddevalla (antal elever: 56, antal anställda: 28)
· JB Gymnasiet i Umeå (antal elever: 73, antal anställda: 21)
· JB Gymnasiet i Karlskrona (Beslut om avveckling skedde i början av 2012)
· JB Gymnasiet i Jönköping (antal elever: 246, antal anställda: 63)

Konkursförvaltaren har saknat möjligheter att åstadkomma lösningar avseende dessa skolor då driften enligt JB Educations tidigare beslut upphörde senast vid vårterminens slut 2013.

Under gårdagen kunde konkursförvaltare Mats Emthén meddela att JB Gymnasiet i Halmstad avvecklas då det mot bakgrund av den korta tid som stått till förfogande inte har funnits förutsättningar att finna någon ny intressent till JB Gymnasiet i Halmstad, efter det att den tidigare intressenten återkallat sin ansökan hos Skolinspektionen.
Vidare avvecklas även JB-Gymnasiet i Mölndal då den intressent som fanns återkallat sin ansökan hos Skolinspektionen. Elever har enligt uppgift från JB Education informerats. Berörda elever på JB Gymnasiet i Mölndal kan vända sig till:

Mikael Johansson
033 -315 30 24
utbildning@molndal.se
Angående JB Gymnasiet i Åkersberga inväntas beslut från Skolinspektionen om en eventuell programöverlåtelse, dvs. att en ny aktör önskar driva vidare fordonsprogrammet samt restaurant – och livsmedelsprogrammet. Övriga program avvecklas. Även här har elever enligt uppgift från JB Education informerats.
Mats Emthén,
Konkursförvaltare
Mediekontakt:
Henry Sténson
0734-416729

130705


Fortsatta lösningar inom JB-koncernens konkurs

Det fortsatta arbetet hos konkursförvaltare Mats Emthén har nu resulterat i att man funnit lösningar för 17 skolor som tidigare varit en del av JB-koncernen. Dessa lösningar omfattar 6100 elever och 770 anställda.
Följande köpare har upprättat avtal med konkursförvaltare Mats Emthén samt idag blivit godkända av Skolinspektionen:
• Stiftelsen Stadsmissionens Skola i Stockholm
Kontakt: yvonne.borg@stadsmissionen.se 
 www.stadsmissionen.se/skola
• AcadeMedia
Kontakt: paula.hammerskog@academedia.se 
 www.academedia.se
• Fria läroverken i Sverige AB
Kontakt: christine.karmfalk@jbeducation.se 
 www.jbeducation.se/verksamheter/frialaroverken
• Lärande i Sverige AB
Kontakt: info@realgymnasiet.se 
 www.larande.se
För en utförlig lista med köpare samt vilka skolor detta avser, vänligen se länken nedan:
Lista över skolor och köpare (pdf)
Alla frågor beträffande dessa skolor hänvisas till respektive ny ägare.
Mats Emthén: ”Det känns oerhört bra att vi nu har lyckats skapa klarhet för så många elever inför hösten. Vi hoppas också snart få klart med fler skolor där överenskommelser finns men där Skolinspektionens beslut avvaktas”.
Mats Emthén, Konkursförvaltare
Mediekontakt:
 Henry Sténson
0734-416729

130703


Gällande arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg utfärdas först när anställningen är slut, vilket är när lönegaranti inte längre utbetalas. Det är arbetsgivarens ansvar att utfärda intygen men mot bakgrund av konkursens omfattning har konkursförvaltningen beslutat att anlita externt biträde för upprättande och utfärdande av dessa. Arbetet har påbörjats och intygen kommer att skickas ut successivt.

130701


Pressmeddelande

Första lösningen i JB-koncernens konkurs  
Konkursförvaltaren Mats Emthén har idag nått en överenskommelse om försäljning av JB-koncernens vuxenutbildningsverksamheter som består av KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB (KUI) och JB Kompetens AB (JBK). Tillsammans har bolagen ca. 280 anställda och omsätter ca. 237 miljoner kronor.

AcadeMedia tar över KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB (KUI)
KompetensUtvecklingsInstitutet Sverige AB (KUI) är inriktat på utbildningar inom vård och omsorg, förskola samt hälsa och friskvård och är verksamma över hela Sverige. Bolaget har ca. 80 anställda.

För ytterligare information hänvisas till www.kui.se eller www.academedia.se.

Thorengruppen tar över JB kompetens AB (JBK)
JB Kompetens AB bedriver vuxenutbildningsverksamhet inriktat mot industriteknik, hotell/restaurang, ekonomi/försäljning och är verksamma över hela Sverige. Bolaget har ca. 200 anställda. För ytterligare information hänvisas till www.jbkompetens.se eller www.thorengruppen.se.

”– Såväl KUI som JBK är helägda dotterbolag till JB Education. Genom den lösning som presenterats har konkurs kunnat undvikas för dessa bolag. Det känns skönt att vi så snabbt har hittat en hemvist för de här två bolagen och alla anställda, som fått mogna och långsiktiga ägare i branschen”, säger konkursförvaltare Mats Emthén.

Mats Emthén, Konkursförvaltare

Kontakt: 
Henry Sténson 
0734-416729

 

HRM-systemet stängt för registrering.
Då slutlönerna för närvarande bearbetas har HRM-systemet stängts av 
för registrering. Lönespecifikationer för slutlönen kommer att distribueras
i god tid före utbetalning. Utbetalning beräknas till mitten av juli. Tid efter den 30 juni behöver inte registreras.

Vid det fall man inte fullt ut har registrerat sin tid före den 30 juni kan detta kompletteras och korrigeras när lönespecifikationerna skickats ut.

130627


Information till anställda om löneutbetalning och rätt till återanställning

Löneutbetalningar, innestående semesterersättning och intjänad komp-tid
Länsstyrelsen har nu betalat ut junilönerna.

Nu skall innestående semesterersättningar och intjänad kompensationstid t.o.m. den 30 juni 2013 betalas ut. Det är konkursförvaltningens förhoppning att detta kommer att utbetalas från mitten av juli.

Därefter fattas ett beslut rörande lönen under uppsägningstiden. För att uppsägningslönen skall kunna betalas ut måste den försäkran, som ni erhåller från Länsstyrelsen i samband med upprättandet av besluten, returneras tillsammans med intyget från arbetsförmedlingen. Observera att ni inte ska skicka in intygen till Länsstyrelsen innan de efterfrågas av densamma! Utbetalning av den första uppsägningslönen sker troligtvis i slutet av juli.

Anmäla rätt till återanställning
De som vill anmäla sin rätt till återanställning kan göra detta genom att skicka ett mail till nicole.smith@carler.se. Det är av yttersta vikt att ni i mailet tydligt anger att ni vill utnyttja er rätt till återanställning, namn, personuppgifter och i vilket skola ni tidigare var anställda.

130620


Information till anställda om behov av intyg från arbetsförmedlingen

Intyg från Arbetsförmedlingen
Under uppsägningstiden ska du kunna visa att du är arbetssökande. Bäst gör du detta genom att anmäla dig till Arbetsförmedlingen och be om ett intyg som visar att du är inskriven där.

Om ditt anspråk bara gäller innestående lön och semesterersättning, behöver du inte vara anmäld till Arbetsförmedlingen. Detta gäller för dig som exempelvis är visstidsanställd och arbetar din sista dag den 30 juni 2013.

Intygen skall därefter skickas till:
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Lönegarantienheten 
Box 22067 
104 22 Stockholm
Observera att du inte skall skicka in ditt intyg innan Länsstyrelsen begärt detta!

130619


Uppsägningar, löner och återlämning av elevdatorer

Information om löneutbetalningar och uppsägning
Konkursförvaltningen har levererat efterfrågat löneunderlag till länsstyrelsen som förhoppningsvis kan betala ut lönerna för juni månad under nästkommande vecka. Mot bakgrund av konkursens omfattning kan utbetalningarna dock komma att ske först i början av veckan därpå.

Samtliga anställda, undantaget visstidsanställda och anställda som sedan tidigare sagts upp av bolaget, kommer sägas upp av Konkursförvaltaren. Uppsägningsdag är daterad till den 30 juni 2013, innebärande att den uppsägningstiden börjar gälla från och med den 1 juli 2013.

Vidare information om arbetsgivarintyg samt inskrivning vid arbetsförmedling kommer att läggas upp inom kort.

Information om datorer till elever som just slutat tredje året!
Konkursförvaltningen har fått information om att de flesta datorer antagligen är leasade och därför ägs av leasingbolagen. Mot bakgrund av konkursen kan förvaltningen inte lova att de gymnasieelever som i år avslutat tredje året kan överta sin dator. Samtliga datorer måste därför lämnas tillbaka till respektive skola. Eleverna ombeds att ta kontakt med sin tidigare rektor för överlämnande av datorn.

130614


Möte med skolinspektionen, skolmat och allmän information

Konkursförvaltningen kommer inom kort att träffa skolinspektionen och samtliga intressenter, därefter kommer vi att ha mer information. Hemsidan kommer kontinuerligt att uppdateras.

OBS: JB Educations vuxenutbildningsverksamheter, JB Kompetens AB och Kompetens Utvecklings Institutet Sverige AB (KUI) är inte försatta i konkurs.

Angående matleveranser
Trots att vår matleverantör Martin & Servera har erbjudits betalning av konkursboet, kontant och i förskott, vägrar de att leverera skolmaten. Martin & Servera kräver betalning av gammal skuld, vilket konkursboet enligt lag inte får göra. Såsom konkursförvaltare beklagar jag Martin & Serveras agerande och att berörda elever, lärare och övrig personal på detta sätt kommit i kläm, särskilt nu när många har skolavslutning.

Vi gör allt vi kan för att på olika sätt lösa situationen. Vi har kontakt med en annan leverantör som arbetar på att säkerställa leveranser så fort det bara är möjligt. Vi står i kommunikation med samtliga skolor för att på ett så smidigt sätt som möjligt lösa situationen till dess att leveransen rullar igång.

130612


JB Education AB har försatts i konkurs

JB Education AB, 556703-3435, har denna dag försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt med undertecknad som konkursförvaltare.

JB Education har upplyst att företaget avvecklat eller överlåtit sina grund- och gymnasieskolor inom koncernen. Avtal har tecknats med externa intressenter till fyra grundskolor och 19 gymnasieskolor. Genom detta skall enligt pressmeddelande som bolaget sänt ut skolplats kunna erbjudas nästan alla berörda elever till hösten.

JB Educations vuxenutbildningsverksamheter, JB Kompetens AB och KompetensUtvecklingsInstitutet AB (KUI) är inte försatta i konkurs och berörs således inte. Övriga rörelsedrivande dotterbolag har begärts i konkurs.

Det är konkursförvaltningens högsta prioritet att arbeta med överlåtelseprocesserna. Enligt bolaget önskar intressenterna fullfölja sina planer att ta över de aktuella skolorna. Vi kommer att snabbast möjligt se till att vi hittar så bra lösningar som möjligt för eleverna, de anställda, fordringsägarna och övriga intressenter.

Vi kommer under hand att lägga ut ytterligare information så fort vi vet mer. 
Beträffande Information från JB Education hänvisas till deras hemsida, www.jbeducation.se

Mats Emthén,  
Konkursförvaltare